Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 8. zasadanie OZ

Dátum: 13.11.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 338
2 min. čítania
Pozvánka na 8. zasadanie OZ

ERBOBEC PARCHOVANY
Hlavná 470, 076 62 Parchovany

P O Z V Á N K A

 

V Parchovanoch 13.11.2023

 

V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a nasl. Z.č. 369/1990 Zb.  zvolávam VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch , ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2023 o 17.00 hod. v priestoroch obecného úradu  v Parchovanoch.

 

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. VVS a.s.- ponuka dlhopisového programu
  4. Návrh VZN- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Návrh na prevod majetku obce – žiadosť Besterci
  6. Návrh na schválenie úveru z envirofondu
  7. Interpelácia poslancov
  8. Rôzne
  9. Diskusia ( podnety od občanov)
  10. Záver

 

Na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch v roku 2023 pozývam poslancov, kontrolóra obce, vedúcich organizácií v správe obce, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov obce.

Mgr. Marián Hazuga
starosta obce