Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 6. zasadanie OZ

Dátum: 19.09.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 369
2 min. čítania
Pozvánka na 6. zasadanie OZ

ERBOBEC PARCHOVANY
Hlavná 470, 076 62 Parchovany

P O Z V Á N K A

V Parchovanoch 19.9.2023


V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a nasl. Z.č. 369/1990 Zb. zvolávam VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch , ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2023 o 17.30 hod. v priestoroch budovy komunitného centra v Parchovanoch.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov, kontrola uznesení.
3. Návrh-úver Prima Banka
4. Správa- protokol NKU
5. Splátkový kalendár- Služby Medzilaborce s.r.o.
6. Návrh VZN- výdajníky vody
7. Prenájom nebytových priestorov-Tomková
8. Návrh- Zásady hospodárenia obce
9. Návrh-zakladacia listina DHZO
10. Návrh rady školy-MŠ Parchovany
11. KSK-Terra Incognita-výzva
12. Správy hlavnej kontrolórky -kontrolná činnosť
13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne
15. Diskusia (podania občanov)
16. Záver

Na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch v roku 2023 pozývam poslancov, kontrolóra obce, vedúcich organizácií v správe obce, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov obce.

 


Mgr. Marián Hazuga v.r.
starosta obce