Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch - Hlavná

SÚBOR
Dátum: 29.05.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 579
6 min. čítania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch - Hlavná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch

Obec   P A R C H O V A N Y, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Parchovany, zast. Mgr. Mariánom Hazugom, starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy v Parchovanoch, Hlavná ulica 462/17, Parchovany

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/201 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, ...)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého  stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

 • Prihlášku a potrebné doklady doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu:

Obec Parchovany, Hlavná ulica 470/22, 076 62  Parchovany

 • Termín do 16. júna 2023 do 15:00 hod.
 • Obálku označte heslom: „Výberové konanie – Materská škola, Hlavná 462/17 – NEOTVÁRAŤ“

 

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.

                           

 

 

                                                                                                 Mgr. Marián Hazuga, v. r.

                                                                                                       starosta obce

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VK na obsadenie funkcie riaditeľa_riaditeľky MŠ v Parchovanoch Veľkosť: 131.2 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2023