Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh - VZN č.10/2 - O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

Dátum: 04.01.2023
Počet videní: 495
Návrh - VZN č.10/2 - O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

Návrh - VZN č.10/2

Vyvesené: 4.1.2023

Dátum zvesenia: 20.1.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa:  04.01.2023

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa :

 

Návrh

     Obec Parchovany  v súlade s  § 6 a § 11  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   u s t a n o v u j e  

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E

č. 10/2

 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

 

§ 1

Účel nariadenia

1) Obec ako zriaďovateľ týmto všeobecne záväzným nariadením (naďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku:

     a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ),

     b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD),

     c) na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ).

§ 2 

Materská škola

1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt     jedného dieťaťa v materskej škole je    10,00 €   mesačne.

2) Príspevok sa uhrádza do 18. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

3) Príspevok sa v materskej škole neuhrádza zo zákona za dieťa:

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je        poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe        nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky,

 b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,        za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 3

Školský klub detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského    klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 5,00 €  mesačne.

2) Výška príspevku sa uhrádza mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

3) Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa    ods. 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 4

Školská jedáleň

1) Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky     a v súlade s finančnými pásmami určujúcimi rozpätie  nákladov na nákup potravín stanovenými Ministerstvom školstva SR.

2) Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.

3) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné stravovanie, diétne stravovanie, stanovená v súlade s 2. finančným pásmom a výška     príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je určená v prílohe č. 1.

4) Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ základnej školy a zriaďovateľ     prepočtom skutočných nákladov na mzdy a prevádzku školskej jedálne za predchádzajúci kalendárny rok.

5) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných     nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej     núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje     dotácia podľa § 4 zák. č 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,      sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

6) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov     v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím     návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, ktoré je vo veku od 2- 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

  8) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov       v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím       návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil na výchovno-vzdelávacom procese v škole, bol zapísaný v triednej knihe a prihlásený na obed. Počet      hodín prítomnosti na vyučovacom procese nie je rozhodujúci.

  9) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou       dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

10) V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa      vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu v termíne stanovenom vnútorným       poriadkom školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup      potravín a príspevku na režijné náklady.

11) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétnej jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu       výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí       zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín,   spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

12) Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet: 2620082069/1100.

§ 5

Záverečné ustanovenia

1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.

2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Parchovanoch uznesením č. ................... dňa ............................ .

3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa .........................

5) Účinnosťou VZN č. 10/2 zo dňa ......................... stráca účinnosť VZN č. 10/1 zo dňa 02.09.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany.

 

 

V Parchovanoch dňa .............................

                                                                                       Mgr. Marián Hazuga,

                                                                                              starosta obce

 

Príloha č. 1

 

Výška príspevku

zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  a iných stravníkov

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni MŠ a ZŠ Parchovany

 

1. Výška príspevku stravníka na úhradu nákladov na nákup potravín:

 

Základná škola: 0 €

 

Materská škola: 0,20 €/ deň

 

Cudzí stravníci: - odberateľ Obec Parchovany – cena potravín 2,20 €  (navýšenie o 0,94 €),  

                          - cudzí stravníci – cena potravín 2,20 €  (navýšenie o 0,94 €)

 

2. Výška príspevku stravníka na čiastočnú úhradu režijných nákladov:

   

    Základná škola:  0 €

  

    Materská škola:  0 €

  

    Cudzí stravníci: - odberateľ Obec Parchovany  0,80 €

                              - cudzí stravníci 1,30 €

                               


Príloha č.1 (49 kB)

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.