Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledok vybavenia petície: "Odvolanie riaditeľa ZŠ Parchovany"

Dátum: 15.02.2024
Autor: Marián Hazuga
Počet videní: 1026
24 min. čítania
Výsledok vybavenia petície:

Petícia 

Oznámenie o výsledku vybavenia petície „Odvolanie riaditeľa ZŠ Parchovany“.

 

 

 

                                                                                                                           Parchovany, 15. február 2024

 

 

            Dňa 3. januára 2024 bola starostovi obce Parchovany, Mgr. Mariánovi Hazugovi, doručená Romanom Dominikom Michalíkom petícia označená ako „Odvolanie riaditeľa ZŠ Parchovany“ (ďalej len „petícia“).

 

            Starosta obce Parchovany v súlade s ustanovením § 5 zák. č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) preskúmal petíciu z hľadiska toho, či obsahuje obligatórne náležitosti uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve.

 

            Na texte petície bolo označenie osoby podávajúcej petíciu uvedené ako: Roman Dominik Michalík, Staničné 321/61, 076 62 Parchovany.

 

            Podľa ust. § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve:

 

Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1) aj podpis.

 

Z predloženej petície vyplýva, že táto síce nie je označená názvom „petícia“, ale v ďalšom texte petície je toto označenie prítomne.

 

Petícia teda má písomnú formu, obsahuje vo svojom texte označenie „petícia“.

 

Ďalšou požiadavkou na obsah petície ustanovenou zákonom o petičnom práve je, že musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu.

 

Posúdením obsahu petície starosta obce Parchovany zistil, že jej predmetom je žiadosť adresovaná starostovi obce Parchovany aby, navrhol Obecnému zastupiteľstvo obce Parchovany odvolanie riaditeľa Základnej školy Hlavná 462, Parchovany.

 

Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona o petičnom práve:

 

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

 

Citované zákonné ustanovenie umožňuje osobám podávajúcim petíciu vytvoriť petičný výbor.

 

Zákon o petičnom práve, teda vytvorenie petičného výboru neustanovuje ako obligatórny postup pri zostavení petície obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci.

 

Z uvedeného dôvodu starosta obce Parchovany za osobu podávajúcu petíciu považuje Romana Dominika Michalíka. Skutočnosť, že v texte petície je uvedené, že „rodičia tragický zosnulého Romanka“, žiadajú verejnosť o podporu, a zároveň skutočnosť, že petícia používa prvú osobu plurálu, neumožňuje za zostavovateľa, či podávateľa petície považovať inú osobu ako Romana Dominika Michalíka, ktorého meno a priezvisko a ďalšie údaje sú uvedené v petícii.

 

Podľa ust. § 4 ods. 1 až 3 zákona o petičnom práve:

 

(1) Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili.

(2) V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu1) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis

 

(3) Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu

a) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty,

 b) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky,

 c) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, alebo

 d) vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len "petičný systém").

 

K petícií preložil jej podávateľ aj 120 strán obsahujúcich označenie dátumu, mena, „city“, miesto bydliska a „comment“. K týmto kategóriám údajov sú priradené dátumy a následne mená (v zmysle krstných mien). V kolónke „city“, sú uvedené názvy miest a obcí bez akýchkoľvek ďalších údajov.

 

V časti „miesto bydliska“, sú uvedené opäť názvy miest a obcí a označenie krajiny (zvyčajne Slovenska). V časti „comment“, sú uvedené rôzne vyjadrenia.

 

   Ako vyplýva z citovaného ust. § 4 ods. 3 písm. a) petíciu možno podporiť aj elektronický, pričom podporujúca osoba namiesto podpisu uvedie svoju adresu elektronickej pošty. Preskúmaním 120 listín, ktoré zrejme majú obsahovať podporu petície inými osobami, bolo zistené, že emailová adresa sa na týchto hárkoch vyskytuje na šiestich miestach.

 

   Pod poradovým číslom 53., sa nachádza emailová adresa, absentuje však priezvisko a adresa osoby podporujúcej petíciu. Ďalej obsahujú podpisové hárky emailovú adresu pod poradovým číslom 773., kde však opätovne absentuje priezvisko a bydlisko osoby podporujúcej petíciu. Ďalej sa emailová adresa nachádza pri poradovom čísle 1077., kde však v tomto prípade chýba údaj o mene, priezvisku a adrese podporovateľa (absentuje súpisne číslo). Pod poradovým číslom 1138. je uvedená emailová adresa bez priezviska a bydliska osoby podporujúcej petíciu. Pri poradovom čísle 2073. sa opätovne nachádza emailová adresa bez priezviska a adresy osoby podporujúcej petíciu. Nakoniec, pod poradovým číslom 2351. sa opätovne nachádza emailová adresa bez priezviska a adresy osoby podporujúcej petíciu.

 

Z vyššie uvedeného je zrejme, že petíciu nepodporila spôsobom zodpovedajúcim ust. § 4 ods. 3 zákona o petičnom práve elektronický žiadna osoba.

 

Podávateľ petície predložil spolu s petíciou listiny (3 hárky) označené ako „Petičný hárok“. Na všetkých troch hárkoch sa nachádzajú tabuľky rozdelené na dve časti. V ľavej časti týchto tabuliek sa nachádzajú rôzne mená (napr. „Mariena“, „Helena“, „Zdena“, „Jana“, „Miroslav“).

Na niektorých hárkoch sa nachádzajú slovné spojenia, ktoré možno považovať za mená a priezviská. V pravej časti tabuliek sú uvedené na niektorých hárkoch paličkovým písmom slová, ktoré majú zrejme dopĺňať krstné mená uvedené vyššie. Na tých miestach hárkov, kde sa v ľavej časti nachádzajú slovné spojenia evokujúce mená a priezviská sa v ľavej časti nachádzajú podpisy alebo paličkovým písmom uvedené slová, ktoré sú totožné s priezviskami osôb uvedenými v ľavej časti tabuliek. Ani na jednom hárku sa v žiadnej jeho časti nenachádza žiadny údaj o adrese osôb, ktorých mená a priezviská by mali byť uvedené v ľavých častiach tabuliek.

 

Keďže tri hárky, ktoré majú s najväčšou pravdepodobnosťou obsahovať podporu petície v písomnej listinnej podobe, neobsahujú náležitosti uvedené v ust. § 4 ods. 2 zákona o petičnom práve, a vzhľadom na vyššie identifikované nedostatky elektronickej podpory petície, starosta obce Parchovany uzavrel, že petícia bola predložená bez toho, aby bol spolu s ňou predložený v zákonom predpísanej forme akýkoľvek dôkaz o tom, že petíciu podporili iné osoby okrem jej predkladateľa.  

 

Aj keď z obsahu petície je zrejme, že táto je adresovaná tak ministrovi školstva, ako aj starostovi obce Parchovany, starosta obce Parchovany prešetril v súlade s ust. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, petíciu vo vzťahu k tej jej časti, v ktorej je príslušný ju vybaviť.

 

Prešetrenie petície

 

            Ako vyplýva z vyššie uvedeného petícia bola predložená starostovi obce Parchovany bez preukázania podpory inými osobami.

 

            Z uvedeného dôvodu je starosta obce Parchovany, ako príslušný orgán verejnej moci, oprávnený vybaviť petíciu postupom podľa ust. § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, a nevzťahuje sa na ňu ust. § 5d ods. 2 zákona o petičnom práve.

 

            Z obsahu petície vyplýva, že sa jej podávateľ domáha toho, aby starosta obce Parchovany navrhol Obecnému zastupiteľstvu obce Parchovany odvolanie riaditeľa Základnej školy Hlavná 462, Parchovany, a následne aby Obecné zastupiteľstvo obce Parchovany tento návrh schválil. Podávateľ petície ako dôvod na navrhovaný postup uvádza vyvodenie zodpovednosti za v dôsledku zakrývania dlhoročnej šikany zo strany žiakov a niektorých pedagógov, ktorá vyústila do tragického úmrtia syna podávateľa petície, ako aj „nekompetentnosť riaditeľa“ pri riadení základnej školy, ktorú preukázal pri neriešení problémov. Podávateľ petície v závere uvádza, že ponechanie riaditeľa základnej školy vo funkcií, by znamenalo „pokračovanie v zanedbávaní riešenia dlhoročnej šikany a hrozilo pokračovaním psychickej a fyzickej ujmy na zdraví žiakov, ktorého ochrana je vo verejnom záujme“.

 

          Starosta obce Parchovany ako príslušný orgán verejnej moci postupoval pri vybavovaní petície tak, aby zistil skutočný stav veci, a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

 

            Obec Parchovany je zriaďovateľom Základnej školy, Hlavná 462, Parchovany (ďalej len „základná škola“).

 

Podľa ust. § 3 ods. 1, ods. 7, ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len „zák. č. 596/2003 Z. z.)“.

 

(1) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len "zriaďovateľ").

 

(7) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:

 

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

 

b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu, 9)

 

c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 10)

 

d) ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,

 

e) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)] alebo

 

f) ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.

 

(8) Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj

 

a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],

 

b) ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa osobitného predpisu,11)

 

c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len "minister"), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky alebo

 

d) ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.

 

 

    Z citovaných ust. zák. č. 596/2003 Z. z. vyplýva, že zriaďovateľ je povinný odvolať riaditeľa v prípadoch uvedených v ust. § 3 ods. 7 a môže odvolať riaditeľa školy v prípadoch vymenovaných v ust. § 3 ods. 8.

 

   Odvolanie riaditeľa zriaďovateľom, či už obligatórne alebo fakultatívne, je viazané na existenciu podmienok v zákone taxatívne vymenovaných. Zriaďovateľ nemôže odvolať riaditeľa bez existencie skutočnosti zákonom ustanovených, ktoré takýto postup zriaďovateľa umožňujú.

 

   Ako je zrejme z vyššie citovaných zákonných ustanovení (§ 3 ods. 7, ods. 8 zák. č. 596/2003 Z. z.) petícia vyzývajúca na odvolanie riaditeľa školy, takouto skutočnosťou nie je. Starosta obce Parchovany sa zaoberal aj tvrdeniami uvedenými v petícií podľa ktorých, riaditeľ základnej školy je zodpovedný za zakrývanie dlhoročnej šikany zo strany žiakov a niektorých pedagógov, a jeho ponechanie vo funkcií, by znamenalo pokračovanie v zanedbávaní riešenia dlhoročnej šikany.

 

Aby mohli tieto tvrdenia obsiahnuté v petícií napĺňať niektorý z dôvodov obligatórneho, či fakultatívneho odvolania riaditeľa základnej školy z funkcie, musia byť subsumovateľné pod niektorý z predpokladov na odvolanie, uvedený v ust. § 3 ods. 7, ods. 8 zák. č. 596/2003 Z. z.  

 

Vychádzajúc z ust. § 3 ods. 8 zák. č. 596/2003 Z. z., je zrejme, že v petícií uvádzané skutočnosti nie je možné subsumovať ani pod jednu z hypotéz uvedenú pod písm. a) až d)
tohto zákonného ustanovenia.

 

Starosta obce Parchovany pri vybavovaní petície preskúmal aj to, či vyššie uvedené tvrdenia možno subsumovať pod niektorú z hypotéz, uvedenú v ust. § 3 ods. 7 zák. č. 596/2003 Z. z.

 

Z týchto ustanovení je zrejme, že v petícií uvádzané skutočnosti nemožno subsumovať ani pod hypotézu uvedenú pod písm. a) (starostovi obce nie je známe, a ani podávateľ petície netvrdil, že by bol riaditeľ základnej školy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin).

 

Ďalej je nepochybné, že neprichádza do úvahy ani aplikácia hypotézy uvedenej pod písm. d), keďže základná škola sa nezrušuje.

 

Zriaďovateľovi nebol doručený ani návrh hlavného školského inšpektora na odvolanie riaditeľa (hypotéza uvedená pod písm. e))

 

Nakoniec, starosta obce Parchovany vylúčil aj možnosť aplikácie hypotézy uvedenej pod písm. f), keďže  skutočnosti uvedené v petícií sa nevzťahujú k porušovaniu práva pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.

 

Pri skúmaní, či skutočnosti pre ktoré sa podávateľ petície dožaduje aby bol zo strany starostu obce podaný návrh na odvolanie riaditeľa školy, možno subsumovať pod ust. § 3 ods. 7 písm. b) zák. č. 596/2003 Z. z. vzal starosta obce do úvahy poznámku č. 9 k zák. č. 596/2003 Z. z., ktorá spája ust. § 3 ods. 7 písm. b) zák. č. 596/2003 Z. z. s ust. § 9 a § 10 zák. č. 552/2003 Z. z.Z týchto zákonných ustanovení vyplýva, že sa vzťahujú k obmedzeniam podnikania, či inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca, a k jeho povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery. Je celkom zjavné, že dôvody uvádzané v petícií na odvolanie riaditeľa základnej školy sa nevzťahujú k jeho majetkovým pomerom, ani k obmedzeniu jeho zárobkovej činnosti pri výkone funkcie riaditeľa základnej školy.

 

Posledným z ustanovení, ktorému nebola doteraz pri vybavovaní petície venovaná pozornosť je ust. § 3 ods. 7 písm. c), podľa ktorého zriaďovateľ odvolá riaditeľa pre závažne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

V poznámke 10 k tomuto zákonnému ustanoveniu sa príkladmo vymenúvajú ust. zák. č. 303/1995 Z. z., zák. č. 314/2001 Z. z., zák. č. 330/1996 Z. z. a zák. č. 138/1991 Zb.

 

Ako je zrejme z povahy týchto príkladmo vymenovaných právnych predpisov, tieto sa vzťahujú k porušeniu iných právnych predpisov ako sú tie, ktoré zabezpečujú povinnosti riaditeľa školy vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

 

Starosta obce Parchovany vyhodnotil skutočnosti uvádzané v petícií ako dôvody na podanie návrhu na odvolanie riaditeľa ako skutočnosti, ktoré sa vzťahujú k úrovni pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania v školách.

 

Podľa ust. § 13 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z.

 

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len "kontrolovaný subjekt"). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.

 

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania.

 

V prípade, že štátna školská inšpekcia zistí pri výkone školskej inšpekcie nedostatky v oblastiach, ktorých kontrola spadá pod jej pôsobnosť uplatní opatrenia uvedené v ust. § 13 ods. 7 zák. č. 596/2003 Z. z.

 

Na uvedené ustanovenia vzťahujúce sa k štátnej školskej inšpekcií nadväzuje ust. § 3 ods. 7 písm. e) zák. č. 596/2003 Z. z., z ktorého vyplýva, že hlavný školský inšpektor predkladá zriaďovateľovi pri zistené závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa.

 

Obci Parchovany ako zriaďovateľovi základnej školy nebol predložený návrh hlavného inšpektora na odvolanie riaditeľa základnej školy.

 

V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti podávateľovi petície, že aj keď zák. č. 596/2003 Z. z. v ust. § 6 ods. 8 písm. a) zveruje obci v škole, ktorej je obec zriaďovateľom kontrolovať

 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, túto právomoc obmedzuje práve vo vzťahu k oblasti, ktorú ust. § 13 zveruje do pôsobnosti štátnej školskej inšpekcie (úlohy štátnej školskej inšpekcie).

 

 

Obec ako orgán verejnej moci pri prenesenom výkone štátnej správy, nemôže konať v rozpore s imperatívom zakotveným v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého:

 

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

 

 Výsledok vybavenie petície

 

Starosta obce Parchovany, ako orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície oznamuje týmto predkladateľovi petície, že požiadavkám uvedeným v petícií, teda požiadavke na podanie návrhu na odvolanie riaditeľa základnej školy Obecnému zastupiteľstvu obce Parchovany, nemôže vyhovieť, pretože na takýto postup nie sú splnené zákonom stanovené predpoklady.

 

Mgr. Marián Hazuga, starosta obce Parchovany