Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov - oboznámenie s podkladmi rozhodnutia

SÚBOR
Dátum: 19.05.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 490
Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov - oboznámenie s podkladmi rozhodnutia

Oznámenie

Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia

Navrhovateľ, NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratis lava, IČO: 36286192, doručil dňa 09.03.2022 Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov".
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, po oboznámení sa s predloženým Oznámením o zmene navrhovanej činnosti zistil, že v oznámení chýbala zmienka o Chránených vtáčích územiach, chýbalo vyhodnotenie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na tieto územia, nedostatočne boli popísané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti, v oznámení chýbali niektoré údaje a oznámenie nebolo doložené v tlačenej forme v dostatočnom počte výtlačkov. Z uvedených dôvodov Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní a § 19 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. OU-TV-OSZP-2022/003973-002 zo dňa 10.03.2022 vyzval navrhovateľa k doplneniu podania o uvedené náležitosti a súčasne konanie podľa § 29 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil do doplnenia podania o potrebné náležitosti. Navrhovateľ doložil doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dňa 05.04.2022.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznámil dňa 07.04.2022 začatie správneho konania dotknutým orgánom, rezortnému orgánu,
dotknutej obci, navrhovateľov i , zverejnil oznámenie o zmene činnosti spolu s informáciou pre verejnosť na úradnej tabuli, webovom sídle úradu a v informačnom systéme EIA/SEA a požiadal o zaslanie stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. V oznámení o predložení oznámenia o zmene činnosti - informácii pre verejnosť okrem iného Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, počas úradných hodín. Tak isto príslušný orgán uviedol, že podľa § 65g ods. 1 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii.

Dňa 19.04.2022 bolo tunajšiemu úradu doručené e-mailom a následne dňa 22.04.2022 elektronickým podaním VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „ LIKVIDÁCIA VRTOV VIŠŇOV 1 A KRAVANY 3 A REKULTIVÁCIA POZEMKOV" od Združenia domových samospráv Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava ako od zástupcu dotknutej verejnosti, v ktorom zaslali pripomienky k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TV-OSZP-2022/003973-012 zo dňa 20.04.2022 požiadal navrhovateľa o zaujatie stanoviska k jednotlivým pripomienkam vyjadrenia Združenia domových samospráv. Navrhovateľ doložil dňa 29.04.2022 Stanovisko k pripomienkam Združenia domových samospráv. Stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu Združenia domových samospráv príslušný orgán zverejnil dňa 09.05.2022 v IS EIA/SEA:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/likvidacia-vrtov-visnov-1-kravany-3-rekultivacia-pozemkov
 
 

K oznámeniu o zmene činnosti boli do dnešného dňa doručené nasledujúce stanoviská:
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2022/004992-006 zo dňa
26.04.2022:
- Úsek odpadového hospodárstva - Bez pripomienok.
- Úsek štátnej vodnej správy - Bez pripomienok.
- Úsek ochrany ovzdušia - Bez pripomienok.
- Úsek ochrany prírody a krajiny - Odborné stanovisko k predmetnej veci zaslala Štátna ochrana prírody SR, Správa
Chránenej krajinnej oblasti Latorica listom č. CHKOLA/96-001/2022 zo dňa 13.04.2022.
Navrhovaná likvidácia vrtov a rekultivácia pozemkov bude realizovaná v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK. Z hľadiska lokalizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA 2000 sa vrt Višňov 1 nachádza v CHVÚ Ondavská rovina. CHVÚ Ondavská rovina bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1.februára 2008, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Ondavská rovina na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov stahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Ondavská rovina má výmeru 15 907 ha. V predmetnom území sa nenachádzajú maloplošné ani veľkoplošné chránené územia z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody.
Oznámenie o navrhovanej činnosti: Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov sa skladá z ôsmich hlavných kapitol označených rímskymi číslicami a im príslušných podkapitol. K oznámeniu patria aj spracované grafické prílohy a fotodokumentácia predmetnej oblasti. V kapitole IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických, podkapitole IV.1 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie je uvedené, že počas zmeny navrhovanej činnosti - Likvidácie vrtu Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácie pozemkov bude zvýšená hlučnosť a vibrácie spôsobené strojnými zariadeniami použitými na likvidáciu vrtov a rekultiváciu pozemkov. Negatívne vplyvy na predmet ochrany CHVÚ budú znížené vykonaním zmeny navrhovanej činnosti po období hniezdenia vtáctva tj. po 31. auguste. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti možno vplyvy na faunu a flóru považovať za málo významné. Z dôvodu malého rozsahu a záberu pracovnej plochy vrtu, je predpoklad rýchlej regenerácie a navrátenia územia do pôvodného stavu.
Správa CHKO Latorica konštatuje, že navrhované zmeny sú z pohľadu záujmov ochrany prijateľné za dodržania termínu vykonávania likvidácie vrtov po 31.8. a nepožaduje pokračovať v procese posudzovania vplyvov. Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov nepredstavuje taký zásah do CHVÚ Ondavská rovina, ktorý môže mať na toto územie významný vplyv. Z tohto dôvodu sa nevyžaduje hodnotenie vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Správa CHKO Latorica predpokladá, že v dôsledku realizácie Likvidácie vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácie pozemkov pravdepodobne nedôjde k ohrozeniu predmetu ochrany v CHVÚ Ondavská rovina.
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého zámeru a po zohľadnení stanoviska ŠOP SR Správy CHKO Latorica č. CHKOLA/96-001/2022 zo dňa 13.04.2022 dospel k záveru, že vyššie uvedená zmena činnosti „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov" je akceptovateľná z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny za dodržania uvedených podmienok:
- vykonávanie likvidácie vrtov bude zrealizované v termíne po 31.08. (t. j. po období hniezdenia vtáctva),
- v prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o O Pa K,
- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona o OPaK, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava,
- v priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií, 
- zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe.
Osobitné predpisy, ako aj ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním súhlasu nedotknuté.
Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je orgán verejnej správy príslušný na konanie vo veci viazaný obsahom záväzného stanoviska.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-KE-OSZP2-2022/019699-002 zo dňa 14.04.2022: Okresný úrad v sídle kraja k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kľavany 3 a rekultiváciu pozemkov" z hľadiska ním sledovaných vodných pomerov nemá pripomienky.

3. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TV-OCDPK-2022/005394-002 zo dňa 22.04.2022 - Bez pripomienok.

4. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. 7483/2022-6.3 24838/2022 zo dňa 29.04.2022 - Ministerstvo ako príslušný ográn ochrany prírody a krajiny podla § 65 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. po preštudovaní oznámenia o zmene, ako aj na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky č. ŠOP SR/628-003/2022 zo dňa 22.04.2022, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. k predloženému oznámeniu o zmene nasledovné záväzné stanovisko.
Zmena navrhovanej činnosti v predloženom oznámení o zmene je situovaní v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Trebišov, k. ú. Parchovany (parcela č. KN-C 1546/1), Kravany (parcela č. KN-C 268/2). Predmetné územie sa nachádza aj v Chránenom vtáčom území Ondavská rovina SKCHVU037, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Oznámenie o zmene podlieha v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. zisťovaciemu konaniu. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3, ktoré vzhľadom na získané a vyhodnotené výsledky počas čerpacích skúšok nezodpovedajú podmienkam zapojenia do ťažby. Súčasťou navrhovanej zmeny je podpovrchová a povrchová
likvidácia vrtov a rekultivácia dotknutých pozemkov. Otvorené obzory budú odizolované tlakovým cementovým mostíkom.
Vrty budú naplnené konzervačnou kvapalinou (výplachom) na báze roztoku solanky. V intervale 1,5 až 60 m od povrchu bude postavený likvidačný cementová mostík. Zvyšné rúry budú v hÍbke 1,5 až 2,0 m pod povrchom urezané a ústie vrtu bude zaistené privarením oceľovej platne a zaizolovaním. Likvidácia bude ukončená technickou a biologickou rekultiváciou pozemkov.
K predloženému oznámeniu o zmene si ministerstvo neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky, nakoľko nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu na Chránené vtáčie územie Ondavská rovina. Likvidácia vrtov Višňov 1, Kravany 3 a rekultivácia pozemkov je z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny prijateľná . V zmysle uvedeného, ministerstvo nepožaduje pokračovať v procese posudzovania zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
Do rozhodnutia zo zisťovacieho konania, ako aj do ďalšieho povoľovacieho konania požadujeme zahrnúť navrhované časové obmedzenie realizácie činnosti mimo hniezdneho obdobia vtáctva, tak ako je to uvedené v predloženom oznámení o zmene, t. j po 31.08.

5. Obvodný banský úrad v Košiciach pod č. 556-1108/2022 zo dňa 25.04.2022 - Bez pripomienok.

6. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TV-PL0-2022/004982 zo dňa 14.04.2022 - Dňa 09.12.2020
Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie o predÍžení dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy č. spisu OU-TV-PL0-2020/013747- 002 právoplatné dňa 29.12.2020 pre účel  využívania sondy Višňov 1 a to na vykonávanie banskej činnosti na poľnohospodárskej pôde o celkovej výmere 0-29-96 ha v katastrálnom území Parchovany na p. č. C KN 1546/3, druh pozemku orná pôda a C KN 1546/4, druh pozemku orná pôda na dobu od 01.01.2021 - 31.12.2025. V článku II. citovaného rozhodnutia správny orgán schválil podľa § 17 ods. 6 písm. c) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP - Projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy (vrt Višňov 1), ktorý vypracoval vo februári 2006 NPPC VÚPOP RP Prešov a dňa 04.09.2015 potvrdil platnosť technickej a biologickej rekultivácie pôvodného projektu spätnej rekultivácie z roku 2006.
- Dňa 09.12.2020 Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie o predÍžení dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy č. spisu OU-TV-PL0-2020/013749- 002 právoplatné dňa 29.12.2020 pre účely využívania sondy Kravany 3 a to na vykonávanie banskej činnosti na poľnohospodárskej pôde o celkovej výmere 0-17-05 ha v katastrálnom území Kravany nap. č. C KN 268/2, druh pozemku orná pôda na dobu od 01.01.2021 - 31.12.2025. V článku II. citovaného rozhodnutia správny orgán schválil podľa § 17 ods. 6 písm. c) zákona NR SR č. 2020/2004 Z.z. o ochrane a využívaní II - Projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy (sonda Kravany 3), ktorý vypracoval NPPC VÚPOP RP Prešov v auguste 2015.
Z hľadiska ochrany PP je potrebné postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor OU-TV-PL0-2020/013747-002 a OUTV-PL0-2020/013749-002 a schváleného projektu spätnej rekultivácie dočasne odňatej PP (vrt Višňov 1) a (sonda Kravany 3) a v zmysle ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z„ o ochrane a využívaní pol'. pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon").

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove pod č. ORHZ-TV-2022/0001104 zo dňa 14.04.2022 - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona NR SR č. 24/2006 Z .z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní dokumentácie „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov" v katastrálnom území obce Parchovany (Višňov 1), parcelné číslo KN C 1546/1 a obce Kravany ( Kravany 3), parcelné číslo KN C 268/2 z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pod č. A/2022/00417 zo dňa 11.04.2022 - K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia nemáme výhrady. Prevádzkovateľ alebo používateľ zdroja hluku, vibrácií je podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom, vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) cit. zákona.  Zároveň upozorňujeme, že realizáciou navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu zdravotného stavu, k narušeniu pohody a kvality života obyvateľstva dotknutého územia.

9. Obec Kravany pod č. 74/30-2022 zo dňa 17.05.2022 - Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 13.04.2022 do 30.04.2022. Zo strany občanov a organizácií neboli v stanovenej lehote podané žiadne námietky a stanoviská.

10. Obec Parchovany pod č. 157/2022/005 zo dňa 17.05.2022 - Obec Parchovany, v zastúpení JUDr. Jurajom Guzejom, starostom obce, Vám týmto oznamuje, že Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a Oznámenie o začatí zisťovacieho konania bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Parchovany dňa 13.04.2022 a zvesené dňa 02.05.2022.

11. Združenia domových samospráv - dotknutá verejnosť - vyjadrenie doručené dňa 19.04.2022 e-mailom a následne dňa 22.04.2022 elektronickým podaním cez elektronickú podateľňu - Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle § 24 ods.Z zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk. Podľa § 2 ods. zákona EIA Je účelom a zmyslom zákona najmä:
b. zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d. Určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e. získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24 ods.2 zákona EIA.
Žiadame, aby po likvidácii vrtov bola obnovená prirodzená biodiverzita agrárnej krajiny, v ktorej sa vrty dnes nachádzajú v rámci toho je potrebné vyhodnotiť nielen dopad samotnej likvidácie vrtov ale aj doterajšie dopady prevádzky vrtov a v rámci rekultivácie opísať a vyhodnotiť práve tieto doterajšie kumulatívne vplyvy doterajšej činnosti.
Pripomienky a odborné podklady doručené k  zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/. Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí.
 
Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné uložiť podľa §29 ods.13 ľesp. §37 ods.4 zákona EIA.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.
Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu:
https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samospi-av/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie trvá. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. 
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa §·19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
- Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady- integrity-konan ia-zds/
- Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/

12. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu Združenia domových samospráv zo dňa 29.04.2022 pod č. Z-NAF-005125/2022 - Listom zo dňa 20.4.2022 číslo OU-TV-OSZP-2022/003973-012 sme boli vyzvaní o stanovisko k: „Vyjadreniu v procese EIA k zámeru Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov.'' Združenia domových samospráv Rovniakova 4, Bratislava.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované podľa prílohy 8a) zákona EIA č.24/2006. V texte sú zapracované jednotlivé vplyvy na životné prostredie.
Vrty Kravany 3 a Višňov 1 boli odvŕtané pred účinnosťou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jedná sa o plynové vrty, zabezpečené viacerými bariérami, ktoré minimalizujú resp. eliminujú vplyvy na životné prostredie alebo ohrozenie obyvateľstva.
Prístupové cesty a panelové plochy si vyžadovali záber pôdy. Po likvidácii vrtov bude táto pôda zrekultivovaná a odovzdaná do opätovného využívania. Jediným merateľným ukazovateľom je výmera zrekultivovanej pôdy, prípadne jej bonita.
Účelom plánovaných prác je likvidácia vrtov a prinavrátenie krajiny do pôvodného stavu.

Dotknuté orgány, ktoré v zákonom stanovenej lehote nezaslali svoje písomné stanovisko, podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa ich stanovisko považuje za súhlasné.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom pod.č. OU-TV-OSZP-2022/003973-023 zo dňa 09.05.2022 upovedomil účastníkov konania o predÍžení lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie si listom pod.č. OU-TV-OSZP-2022/003973-024 zo dňa 16.05.2022 vyžiadal od Obce Kravany a Obce Parchovany stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti s uvedením odkedy dokedy bolo oznámenie zverejnené pre verejnosť na obci, keďže už uplynula lehota na zverejnenie a od Obce Kravany ani od Obce Parchovany nebolo zatiaľ doručené stanovisko odkedy dokedy bolo oznámenie o zmene činnosti zverené pre verejnosť na obci. Obec Kravany aj Obec Parchovany doručili stanovisko dňa 17.05.2022. 

Jednotlivé pripomienky doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti budú vyhodnotené v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení Vám dávame možnosť vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a spôsobu jeho zistenia. Vaše vyjadrenie je potrebné doručiť na tunajší úrad najneskoršie do 5 dní od doručenia tohto listu.
 

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia Veľkosť: 4.42 MB Formát: pdf Dátum: 17.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.