Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 16.7.2020, 15:51:12

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLOČÁ FOTKA

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Výzva - Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Všetkým obciam, právnickým osobám
a fyzickým osobám okresu Trebišov

Vec:Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a
 

    Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto

v y z ý v a    n a    v y k o n a n i e celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2019 do 15.11.2019, s tým že:

1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

3. Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný
účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

MUDr. Terézia Konevičová, MPH v. r.
regionálna hygienička

Vybavuje:
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, tel. č.: 056/6681276

Vyvesené: 30. 9. 2019

Dátum zvesenia: 16. 10. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť