Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 2.7.2020, 11:48:56

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLOČÁ FOTKA

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Parchovany

OBEC PARCHOVANY 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Parchovany

Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch


v zmysle § 18 a, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa uznesenia č. 64  zo dňa 28.05.2020
 

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra Obce Parchovany,

ktorá sa uskutoční 15.07.2020 o 19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch
na zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1. požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
– nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zák. 
 369/1990 zb. o obecnom zriadení
– občianska a morálna bezúhonnosť

 

2. Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača:

- prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo  kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 - užívateľské ovládanie počítača,
 

3. Náležitosti písomnej prihlášky:

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia,  kontaktné údaje (telefón, e-mail),

- údaje pre výpis z registra trestov podľa § 10 ods. 4a zák. 330/2007 Z.z. v znp. :   (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné  priezvisko rodičov)

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe

- čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých údajov, pre účel voľby hlavného kontrolóra,

 

4. Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:

- pracovný úväzok bude v rozsahu 0,09 % úväzku, t.j.  3,37 hod. týždenne

- funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne 01.08.2020 na dobu v trvaní 6 rokov.

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej

„ VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“

na adresu Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

do 30.06.2020 do 15.00 hod.

                                                          

 JUDr. Juraj Guzej,
 starosta obce

 

 

Vyvesené: 1. 6. 2020

Dátum zvesenia: 16. 7. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť