Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 16.7.2020, 16:38:58

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Zmena hraníc poľovného revíru.

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor
Sama Chalupku 18 , 071 01 Michalovce

Číslo j. OÚ-MI-PLO- 2019/008438/4- Fer                         V Michalovciach 21.8.2019

 

 
Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle § 71 a 74 zákona č 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene v zmysle § 18 ods 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok ) v znení neskorších predpisov
 
oznamuje
 
vlastníkom poľovných pozemkov v kat. území Pozdišovce, Lesné, Suché,
Rakovec nad 
Ondavou, Moravany, Tušice, Tušická Nova Ves, Nižný Hrušov, Horovce, Božčice, Dvorianky, Trhovište, Parchovany a Vojčice začatie konania vo veci žiadosti splnomocnencov v zmysle zhromaždenia vlastníkov  poľovných pozemkov v poľovnom revíri Ondava Moravany zo dňa 9.8.2019 ako aj vlastníkov dotknutých pozemkov  o zmenu hranic poľovného revíru Ondava Moravany, v zmysle § 9 a 10 vyššie citovaného zákona o poľovníctve.
 
Okresný úrad Michalovce,  pozemkový a lesný odbor v zmysle § 3, 21, 22, 32 a 33 správneho  poriadku  nariaďuje na prejednanie veci ústne jednanie na deň
11. septembra 2019 t.j. v srredu o 9:00 hod.
so stretnutím účastníkov konania na Okresnom úrade v Michalovce, pozemkovom a lesnom odbore, S. Chalúpku 18, Michalovce
JUDr. Vladimír Juričko
vedúci odboru

Vyvesené: 27. 8. 2019

Dátum zvesenia: 12. 9. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť