Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 16.7.2020, 16:34:40

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLOČÁ FOTKA

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

podľa §5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov
 
Zvolávateľ:
AGROVES s.r.o. IČO : 44 078 188, so sídlom: 072 34 Zalužice 419,
v zastúpení: Ing. Jozef Ranič, Ľudmila Marjová - konatelia
D.K. AGRO, spol. s r.o. IČO: 36 853 453 so sídlom 072 03 Rakovec nad Ondavou 285,
v zastúpení: Ing. Dušan Kmáč konateľ,
 
ako vlastníci a splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov, ktorých výmery pozemkov predstavujú viac ako 1/3-inu výmery poľovných pozemkov počítaných podľa výmery pozemkov nachádzajúcich sa v spoločnom poľovnom revíri "Ondava" Moravany zvolávajú v zmysle §5 zákona o poľovníctve
 
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (d'alej ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri "Ondava" Moravany uznanom rozhodnutím OÚ v Michalovciach, odbor PPLH pod číslom 97/01105-ST zo dňa 17.11.1997 a rozhodnutím Okresného Úradu v Michalovciach odbor PPLH číslo 98/01624-ST zo dňa 13.08.1998
za účelom rozhodnutia o zmene splnomocnencov poľovného revíru "Ondava" Moravany podľa § 5 zákona o poľovníctve a určenie rozsahu zastupovania na ďalšie obdobie, ktoré sa bude konať dňa
 
09.08.2019 t.j. v piatok 9:30 hod.
 
so stretnutím účastníkov konania v v kultúrnom dome - Obecný úrad Tušice č. 130. Zhromaždeniu bude predchádzať prezencia vlastníkov alebo ich splnomocnených zástupcov v mieste konania zhromaždenia, so začiatkom prezencie od 09.00 hodiny a jej ukončením o 09.30 hodine
 
Program zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov:
1. Otvorenie ZVPP v poľovnom revíri "Ondava" Moravany
2. Kontrola mandátov a uznášaniaschopnosti podľa analýzy vlastníckych vzťahov vypracovanou
odborne spôsobilou osobou geodetom
3. Schválenie programu zhromaždenia
4. Volba orgánov zhromaždenia (predsedajúceho a overovateľov zápisnice)
5. Zmena splnomocnenca (ov) podľa§ 5 ods. 7 zákona o poľovníctve a určenie rozsahu zastupovania
6. Diskusia
7. Záver
 
Zhromaždenia je neverejné a môžu sa ho zúčastniť iba vlastníci poľovných pozemkov, alebo ich splnomocnení zástupcovia, alebo právnické osoby vykonávajúce správu, alebo zastupujúce zo zákona neznámych vlastníkov, prípadne iné osoby pozvané zvolávateľom zhromaždenia.
 

Vyvesené: 1. 8. 2019

Dátum zvesenia: 17. 8. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť