Dátum a čas

Dnes je sobota, 5.12.2020, 10:02:53

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Zásobovanie pitnou vodou

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 O 1 Michalovce

Číslo: OU-MI-OSZP-2019/011035-5                                           
 
 
rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-MI-OSZP-2019/011035-4 zo dňa 2.9.2019
 
verejnou vyhláškou
 
v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení - zmenu líniovej vodnej stavby pred jej dokončením : ,,Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť Rakovec nad Ondavou" na parcelách reg. "C" č. : 208,207, 236/1, 235, 256, 240, 244, 242/1, 278, 279, 246, 27311, 248/1 k. ú. Božčice.
 
Na základe žiadosti spoločnosti: Združenie obcí mikroregiónu POONDAVIE, 072 04 Trhovište 121 na povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením : „Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, llorovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť Rakovec nad Ondavou".
 
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy túto preskúmal a na základe výsledku vykonaného konania dňa 27.8.2019 vydal rozhodnutie.
 
Stavba je vybudovaná na pozemkoch pare. reg. „C" č.: na parcelách reg. "C" č. :208,207, 23611, 235, 256, 240, 244, 242/1, 278, 279, 246, 273/1, 248/1 k. ú. Božčice.
 
Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie a na OcÚ Rakovec nad Ondavou, Parchovany a tunajšieho úradu.
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ Michalovce,OSZP, OcÚ Rakovec nad Ondavou, Parchovany.
 
Ing. Marián ZOLOVČÍK
 Vedúci odboru

Vyvesené: 27. 9. 2019

Dátum zvesenia: 13. 10. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť