Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto   Sečovce

Stavebný úrad

Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

 

Podľa rozdeľovníka

 

Vaša značka:          Naša značka:               Vybavuje/Linka                                 Sečovce

.../7.8.2019        3737/415/2019              Hrinda/056-6783005                      4.9.2019

                                                                 +421(0)905 250 177

 

Vec: Obec Parchovany, zastúpená starostom obce, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany,

          IČO  00 33 18 13

           -  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany “.

 

Verejná vyhláška

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ Obec Parchovany, zastúpená starostom obce, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, IČO  00 33 18 13, podal dňa 7.8.2019, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany “ na pozemkoch parcela číslo 8/3, 8/4, LV 1051 v katastrálnom území Parchovany.

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu Košice, Komenského 52, Košice v zmysle § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. č.j. OU-KE-OVBP2-2019/040410 zo dňa 23.7.2019 a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa §§ 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviska uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva

 

r o z h o d n u t i e     o     u m i e s t n e n í      s t a v b y

 

 Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany “.         

 

Stavba Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany bude umiestnená na pozemkoch na pozemkoch parcela číslo 8/3, 8/4, LV 1051 v katastrálnom území Parchovany tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis trasy:

Pre zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev obce Parchovany sa prevedie vybudovanie a úprava existujúcich plôch a chodníka s napojením na jednotlivé objekty rodinných domov a verejných budov. Touto úpravou sa má dosiahnuť verejný záujem a bezpečný pohyb chodcov a motorových vozidiel.

 

Členenie stavby:

SO 01 – stavba je vedená ako jeden stavebný objekt - chodník 

           

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

 

 1. Pri projektovaní dodržať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.
 2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Kravany, tak, ako je zakreslené v projektovej dokumentácií.
 3. Pri projektovej príprave dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 4. Pri realizácií dodržať podmienky SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.   
 5. Pri spracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať podzemné inžinierske siete v správe Slovak Telecom a.s. v zmysle vyjadrenia číslo 6611923934 zo dňa 26.8.2019.
 6. Pri realizácií dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Trebišov, Komenského 1872, Trebišov číslo 76363/2019 zo  dňa 2.9.2019. 
 7. Pri realizácií dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice.
 8. V ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov odboru starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, Trebišov.
 9. V ďalšom stupni prípravy projektovej dokumentácie dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov uvedené vo vyjadrení číslo OU-TV-OCDPK-2019/010845-2 zo dňa 30.8.2019.   
 10. V prípade nutnosti výrubu vzrastlých stromov s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, alebo krovitého porastu rastúceho na ploche nad 10 m2 požiadať o povolenie ich výrubu príslušný orgán ochrany prírody a krajiny.
 11. Na predmetnú stavbu je potrebné požiadať o vydanie stavebného povolenia príslušný správny orgán.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Obec Parchovany, zastúpená starostom obce, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, IČO  00 33 18 13, podal dňa 7.8.2019, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany “ na pozemkoch parcela číslo 8/3, 8/4, LV 1051 v katastrálnom území Parchovany.

K návrhu bola predložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy a dotknutých organizácií.

Mesto Sečovce dňa 13.8.2019 oznámilo podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a dňa 4.9.2019 vykonalo ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním.

Z dôvodu oznámenia aj verejnou vyhláškou, bolo oznámenie o začatí konania vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Parchovany 16.8.2019 do 30.8.2019. 

Stanoviska účastníkov konania, dotknutých orgánov verejnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad Sečovce.

Toto rozhodnutie je možné v zmysle § 47 ods. 4 zákona číslo 71/1967  Zb. preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

  MVDr. Jozef   G a m r á t
primátor mesta

 

 

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

 

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

 

 

 

Vyvesené dňa:   09.09.2019                                                           Zvesené dňa: 24.09.2019

 

Vyvesené: 11. 9. 2019

Dátum zvesenia: 26. 9. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť