Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071O1 Michalovce

 

Vec:

"Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická, Nová Ves pitnou vodou. časť Rakovec nad Ondavou"
 - oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania - verejnou vyhláškou.


Vyhláška

Žiadateľ:  Združenie obcí mikroregiónu POONDAVIE, 07204 Trhovište 121, doručil dňa 21.6. 2019 Okresnému úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť na uskutočnenie vodnej stavby: "Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušicc, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť Rakovec nad Ondavou" podľa § 26 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v Lnení neskorších predpisov.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov podľa § 61 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení

oznamuje

začatie konania vo veci povolenia zmeny líniovej vodnej stavby „Zásobovanie obcí Trhovište,Moravany. Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť Rakovec nad Ondavou".

Súčasne na prejednanie predloženej ž iadosti tunajší úrad nariaďuje ústne pojednávanie na

deň 27. 8.2018 o 9,30 hod. (utorok)

so stretnutím na OÚ Michalovce, OSZP, Námestie slobody 1, Michalovce,
č. dv. 314B

Ing. Marián ZOLOVČÍk
vedúci odboru

Vyvesené: 8. 7. 2019

Dátum zvesenia: 27. 8. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť