Dátum a čas

Dnes je utorok, 1.12.2020, 15:55:26

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Oznamenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

Mesto Sečovce
Stavebný úrad
Námestie Sv. Cvrila a Metoda 43/27, 078 01 SečovceOznámenie
o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

 

Navrhovateľ: Obec Parchovany. Hlavná 470, 076 02 Parchovany, IČO 331813 podal dňa 30.9.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Parchovany - dobudovanie kanalizačnej siete II.Etapa ", na pozemkoch parcely číslo: Vetva A5: 1295/1, 948/1,  951/1, 954/1, 956,  958/1, 960/1, 962/1, 964/1, 966, 968/1,  971, 973/1, 976/1, 979/1, 981/1, 983/1, 984, 986/1, 

Vetva B6: 8/1, 1287, 1285, 1281/2, 1281/1, 1280, 1279/1, 1277, 1274, 1271,
1269, 1267, 1264, 1262, 1260, 1258/1, 1256/1, 1253/1, 1248/1, 1247/1, 16,
Vetva B3.2: 1327/2, 351/5, 351/3, 351/4, 351/6. 351/1, 351/2, 350/1 evidovaná v registri ,.C" KN v katastrálnom území Parchovany.

Popis trasy:
Kanalizačná sieť je podzemná líniová stavba bez nároku na osobitné architektonickourbanistické riešenie. Je riešená ako delená stoková sústava. Stavebno technické riešenie je navrnhované v súlade s STN. Pre kanalizačnú sieť sú navrhnuté kanalizačné rúry PVC-U DN 300 SN10. Šachty sú navrhované plastové. Výtlačné potrubie z KČS je navrhované z tlakových rúr PE RC 100 profilu DN 80. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu Košice odbor výstavby a bytovej politiky, Kamenského 52, 041 25 Košice č.j. OU-KEOVBP-2020/042178-002 zo dňa 16.9.2020 a §117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §36 ods. 1. stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1. stavebného zákona miestne šetrenie na deň
 
26.11.2020 (štvrtok) o 9.00 - 9.15 hod.
 
so stretnutím pozvaných, v zasadacej miestnosti Obecného úradu Parchovany.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko aj dotknuté orgány verejnej správy.

Ak dotknutý orgán verejnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorí sa dal zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade Mesta Sečovce.
(Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, TEL. 056-6783005).
 
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Vyvesené: 4. 11. 2020

Dátum zvesenia: 26. 11. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť