Dátum a čas

Dnes je piatok, 23.10.2020, 11:22:45

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Nízkouhlíková stratégia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek žívotného prostredia kraja
Komenského 52
041 26 Košice
 
 
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len, okresný úrad ) podľa § 5 ods. 1 zakona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) dňa 23.09.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nizkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050", ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zaroveň jej oznamili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné naimenej po dobu 14 dni od doručenia tohto listu.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 15 dni od doručenia tohto listu na adresu: 
Okresny urad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice,

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Nízkouhlíkova stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050" je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

Konzultácie podľa § 63 zakona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice. odbor starostlivosti o životné prostredie. Komenského 52, 041 26 Košice. 10. posch„ č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovama v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Vyvesené: 8. 10. 2020

Dátum zvesenia: 24. 10. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť