Menu
Obec Parchovany
Oficiálne stránky obceParchovany

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025

Erb

Rozsah hodnotenia

Prog ram odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 - rozsah hodnotenia

ROZSAH   HODNOTENIA


určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025". 


Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja") dňa 23.02.2022 oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025" podľa § 5 ods. 1 zákona.


„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025" je strategickým dokumentom pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2025.


Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese
www.enviroportal.sk//sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025 a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja.


Strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025" ako strategický dokument pripravovaný pre oblasť odpadového hospodárstva, ktorý má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie niektorých z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona, v zmysle § 4 ods. 1 podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona.


V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad v sídle kraja doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025".


Dňa 28.04.2022 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia za účasti zástupcu obstarávateľa, zástupcov niektorých dotknutých orgánov a obcí/miest.


Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zo dňa 28.04.2022, okresný úrad v sídle kraja určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:


1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE:


Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, bude strategický dokument „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025" spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom dokumente.


2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podl'a § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu.


2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový hamnonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu.


2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 2ks a 2x na elektronickom nosiči (okresný úrad v sídle kraja si vyhradzije možnosť spresniť konečný počet dokumentácií).


2.2. Špecifické požiadavky
Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona na okresný úrad v sídle kraja vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:
2.2.1. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu brať do úvahy všetky stanoviská a požiadavky, ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia.
2.2.2. V samostatnej kapitole vyhodnotiť akceptovanie, resp. neakceptovanie všetkých doručených stanovísk a pripomienok k oznámeniu, resp. k rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť aj splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia.
2.2.3. Posúdiť vplyv novo navrhovaných stavieb odpadového hospodárstva na jestvujúce a navrhované chránené územia.
2.2.4. Zohľadniť všetky plánované aktivity Košického samosprávneho kraja zahrnuté do strategického dokumentu, ktoré sa týkajú všetkých obcí a miest Košického kraja.
2.2.5. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení strategického dokumentu.


UPOZORNENIE
 

Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.


V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025.


Podl'a. § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Kamenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Prílohy

Priloha

POH KsK 2021-2025-rozsah hodnotenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Dátum vloženia: 11. 5. 2022 16:27
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 5. 2022 22:34
Autor: Ing. Maroš Obrin

Udalosti v obci

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 4. 2. 2023
sneženie 1 °C -3 °C
sneženie, silný severný vietor
vietorS, 11.41m/s
tlak1017hPa
vlhkosť81%
sneženie4.68mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pohotovosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je február mierny, rok bude biedny.

Pranostika na akt.deň

Sv. Veronika ľady seká u rybníka.