Menu
Obec Parchovany
Oficiálne stránky obceParchovany

Preskúmanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany

Erb

Preskúmanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany podľa § 25 stavebného zákona

Okresnému úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky bola dňa 01. 10. 2021 doručená žiadosť o preskúmanie návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Parchovany“ (po dohovore s OSO predĺžená lehota z dôvodu pandemickej PN) podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
 
Dodatočne vyžiadané záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §9 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. bolo vydané dňa 17. 12. 2021.
 
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania ako orgán príslušný podľa ust. § 25 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal súlad podľa ust. § 25 ods. 1 stavebného zákona a konštatuje nasledovné:
 
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania ako orgán príslušný podľa ust. § 25 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal súlad podľa ust. § 25 ods. 1 stavebného zákona a konštatuje nasledovné:
(A) Môžeme konštatovať, že predložený návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického kraja schválenou uznesením č. 323 zo dňa 12. 05. 1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením Vlády SR pod č. 281 dňa 17. 09. 1998 v znení zmien a doplnkov ÚPD „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017“, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 509/2017 dňa 12. 06. 2017, a ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2017 zo dňa 12. 06. 2017. 
(B) Obsah a rozsah predmetného návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce, postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
(C) Návrh je v súlade so zadaním.
(D) Návrh je v súlade s rozsahom územného plánu obce.
(E) Taktiež záväzná časť predloženého návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce je v súlade s ust. § 13 stavebného zákona a návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania po preskúmaní predloženého návrhu „Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Parchovany“ s ú h l a s í  s týmto návrhom zmien a doplnkov územného plánu obce a odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Parchovany, aby v súlade ust. § 31 ods. 1 stavebného zákona schválilo predložený návrh zmien a doplnkov územného plánu obce a v súlade s ust. § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlásilo záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie všeobecne záväzným nariadením obce.
 
Zmeny a doplnky územného plánu obce po ich schválení Obecným zastupiteľstvom obce Parchovany, spolu s uznesením o ich schválení a tiež VZN obce, ktorým sa vyhlasuje ich záväzná časť, žiadame v súlade s ust. § 28 ods. 3 stavebného zákona zaslať v jednom vyhotovení tunajšiemu okresnému úradu, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania.
 
V súvislosti s vyššie uvedeným, vyplýva obci ako orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu povinnosť uložiť schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa § 28 ods. 4 stavebného zákona do 3 mesiacov od ich schválenia.
 
Obstarávateľ je povinný označiť schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou v zmysle ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona. 
 
Ďalej upozorňujeme, že ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona ukladá orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu povinnosť vyhotoviť o obsahu územného plánu obce registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení je potrebné doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcii bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja (adresa: Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava)
 
Obsah registračného listu upravuje ust. § 18 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
 
Ing. Matej Styk, DBA
vedúci odboru

Prílohy

Návrh nz VZN

Návrh na VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,98 kB

Návrh uznesenia

Návrh uznesenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,64 kB

Regulatívy ZaD č.2 UPN

Regulatívy_ZaDč.2 ÚPN O Parchovany_príloha1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,63 kB

Stanovisko

Stanovisko_§25_ZaD2 Parchovany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,17 kB

VPS Schéma 1

VPS_SCHEMA-PAUZÁK (420X670).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,34 kB

VPS Schéma 2

VPS_SCHEMA-SÚTLAČ (420X670).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,63 MB
Dátum vloženia: 10. 1. 2022 20:38
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 1. 2022 11:07
Autor: Ing. Maroš Obrin

Udalosti v obci

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 3. 2. 2023
sneženie 3 °C 0 °C
sneženie, dosť čerstvý juhozápadný vietor
vietorJZ, 5.95m/s
tlak1022hPa
vlhkosť61%
sneženie4.47mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pohotovosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je február (veľmi) mierny, je jarný čas potom biedny.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora.