Menu
Obec Parchovany
Oficiálne stránky obceParchovany

Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov

Urad TV

Oznámenie o začatí zisťovacieho konania a žiadosť o stanovisko

Navrhovateľ, NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192, doručil dňa 9.3.2022 Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov" na pozemku parcelné číslo 1546/1 v katastrálnom území Parchovany a pozemku parc.č. 268/2 v katastrálnom území Kravany, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.

 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona NR SR č . 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 ods. 2 písm. b) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov".

Ako príslušný orgán Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona, ako dotknutej obci, zasielame informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail /likvidacia-vrtov-visnov-l-kravany-3-rekultivaciapozemkov 

 

Žiadame Obec Parchovany a Obec Kravany ako dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona a v súlade s § 65g ods. 3 zákona do 10 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Podľa § 65g ods. 3 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa§ 29 ods. 8 zákona v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa §29 ods. 9 zákona prosíme doručiť na adresu príslušného orgánu: Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, M.R.Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov, najneskôr do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 29 ods. 9 zákona bude považované za súhlasné. Dotknutá obec zasiela príslušnému orgánu aj stanovisko o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vrátane informácie, či boli doručené nejaké pripomienky zo strany verejnosti.

Verejnosť môže doručiť na rovnakú adresu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Podľa § 65g ods. 1 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii.

Ing. Stanisli v Bogdányi
vedúci odboru

Prílohy

Likvidácia vrtov Višňov a Kravany.pdf

Likvidácia vrtov Višňov a Kravany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Dátum vloženia: 13. 4. 2022 9:58
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2022 17:43
Autor: Ing. Maroš Obrin

Udalosti v obci

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 27. 1. 2023
zamračené 3 °C 0 °C
zamračené, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 6.7m/s
tlak1016hPa
vlhkosť63%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pohotovosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo január zmeškal, február doháňa.