Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.9.2021, 14:16:40

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

 

Aktuálne platné všeobecné záväzné nariadenia:

 

VZN č.1

O záväznej časti návrhu ÚPN Obce Parchovany

Dodatok č.1

Príloha č.1 - EIA_ZaD 1 ÚPN O Parchovany
Príloha č.2 - 
ZaD 1_Parchovany-2 Komplexný urbanistický  návrh

VZN č.2/2021

O miestnych daniach

VZN č. 3

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  na území  obce PARCHOVANY

VZN č.4

O chove, vodení a držaní psov na území obce Parchovany

VZN č.5

O používaní miestnych komunikácií na území obce 

VZN č.6

O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.7

Povodňový plán záchranných prác obce Parchovany

VZN č.8

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č.9

Ourčení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Parchovanoch

VZN č.10

O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa-žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorýc zriaďovateľom je obec Parchovany 

VZN č.11/2

O udržiavaní čistoty na území obce Parchovany
a ochrane verejnej zelene
.

VZN č.12/2015

O určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na území obce Parchovany pre rok 2015

VZN č.13

Oposkytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 14

O udeľovaní: Čestného občianstva obce Parchovany, Ceny obce Parchovany, Ceny starostu obce Parchovany, Odmeny

VZN č.15

O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Parchovany

Dodatok č.1 z 24.9.2020

VZN č.16

O učovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Parchovany

VZN č.17

O vylepovaní plagátov na predvolebnú kampaň v obci Parchovany

VZN č.18

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

VZN č.19

O organizácii miestneho referenda

VZN č.20

O zákaze prevádzkovania hazardných hier

VZN č.21

Ktorým sa určujú pravidlá času predajav obchode
a času prevádzky služieb
.

VZN č.23

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Parchovany

VZN č.32

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Parchovany

VZN č.33

O poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa

VZN č.34

Požiarny poriadok obce Parchovany