Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Min.VnutraOP program

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

  www.minv.gov.sk

 

Názov projektu:

Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany
 

Kód projektu: 312061K136                                         

Cieľom projektu je zlepšenie technickej vybavenosti obce s prítomnosťou segregovaných marginalizovaných rómskych komunít a poskytovanie podpory sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v obci. Vytvára predpoklady pre zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Hlavnou aktivitou je výstavba novej materskej školy s interiérovým vybavením v rómskej osade pre deti predškolského veku. Projekt reaguje na identifikovaný problém obce, ktorým je nedostatočný záujem a účasť detí z rómskej komunity obce na predškolskej príprave. V súčasnosti navštevuje existujúcu materskú školu v centre obce len 1 rómske dieťa. Dôvodom je veľká vzdialenosť rómskej osady od centrálnej obce. Miestom realizácie projektu je obec Parchovany.

Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci s hlavným dôrazom na deti do 6 rokov. Zriadenie KC umožní zapojiť 1634 príslušníkov MRK aktívne do sociálnej a komunitnej práce.

Merateľné ukazovatele projektu:

P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl - 50
P0716 Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru
MŠ -  50
P0341 Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – počet 1

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:                05/2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:             12/2018

 

Celková výška oprávnených výdavkov:                     325 000,00 €,
Výška NFP:                                                                          308 750,00 €

Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Opatrenie 6.1,
Špecifický cieľ 6.1.2

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:  Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany


Typ projektu:   investičný, dopytovo-orientovaný projekt

Fáza realizácie:  začiatok projektu