Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ v Parchovanoch

SÚBOR
Dátum: 29.05.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 621
7 min. čítania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ v Parchovanoch

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Hlavná ulica 462/17, Parchovany

OBEC  PARCHOVANY, Hlavná ulica 470/22, Parchovany

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové  konanie  na obsadenie  funkcie riaditeľa/riaditeľky   ZŠ v Parchovanoch

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľ školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 

 • Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca - § 10, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • 39 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Iné kritéria a požiadavky:

 

 • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15, §15a, § 15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/201 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
 • aktívna znalosť práce s počítačom a schopnosť užívať internet,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa §3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy v Parchovanoch podľa § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z.,
 • asertivita, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný  životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/201 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého  stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

 • Prihlášku a potrebné doklady doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu:

Obec Parchovany, Hlavná ulica 470/22, 076 62  Parchovany

 • Termín do 16. júna 2023 do 15:00 hod.
 • Obálku označte heslom: „Výberové konanie – Základná škola Parchovany – NEOTVÁRAŤ“

 

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.

 

                                                                                                 Mgr. Marián Hazuga, v.r.

                                                                                                       starosta obce

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VK na obsadenie funkcie riaditeľa_riaditeľky ZŠ v Parchovanoch Veľkosť: 169.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2023