Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 4. zasadanie OZ

Dátum: 05.05.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 471
2 min. čítania
Pozvánka na 4. zasadanie OZ

ERBOBEC PARCHOVANY
Hlavná 470
076 62 Parchovany

 

P O Z V Á N K A

V Parchovanoch 5.5.2023

V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a nasl. Z.č. 369/1990 Zb. zvolávam IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch , ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2023 o 17.30 hod. v priestoroch Komunitného centra Parchovany.


Návrh programu rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov,
kontrola uznesení
3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Parchovany
4. Návrh zmluvy správy a prevádzkovania ČOV a kanalizácie
5. Zámer zriadenia sociálneho podniku obce- prezentácia
6. Prenájom pozemku-zámer- p. Kapura
7. Prenájom pozemku-zámer-p. Tancoš
8. Predaj pozemku- zámer-p. Bača
9. Predaj – kúpa polyfunkčnej budovy -zámer -TOPAGRO
10. Predaj- kúpa pozemkov -zámer-Rímsko- katolícka farnosť
11. Návrh na zriadenie DHZO
12. Zámer – výzva plán obnovy- obnova budov
13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne (Informácie starostu- kultúrne podujatia obce, vypúšťanie splaškov,...)
15. Diskusia
16. Záver


Na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch v roku 2023 pozývam poslancov,kontrolóra obce, vedúcich organizácií v správe obce, riaditeľov škôl a školských zariadení,súkromných podnikateľov a občanov obce.

Mgr. Marián Hazuga v.r.
starosta obce