Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Dátum: 01.06.2022
Počet videní: 533
Č. 044/2022

Vyvesené: 1.6.2022

Dátum zvesenia: 17.6.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

Č. 044/2022

OZ Parchovany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších prepisov zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok C-KN parc. č. 1566/13 (orná pôda) v celkovej výmere 360 m2 v k.ú. Parchovany, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 16/2022 zo dňa 16.03.2022 rozdelením pozemku C-KN parc. č. 1566/13 (orná pôda) o celkovej výmere 542 m2 na parcelu:   č. 1566/13 C-KN (druh pozemku: orná pôda) vo výmere 360 m2  a parc. č. 1566/22 C-KN (druh pozemku: orná pôda) vo výmere 182 m2. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

uvedený pozemok je bezprostredne priľahlým pozemkom ku pozemku vo vlastníctve žiadateľky a tvorí úzky súvislý pás pozdĺž jej pozemku.   Vzhľadom na nízku výmeru a tvar je tento pozemok pre Obec Parchovany nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľka sa o tento pozemok riadne stará.  Pozemok zároveň slúži ako jediná prístupová plocha ku pozemku vo vlastníctve žiadateľky.

Kupujúcou bude: p. Anna Tóthová, Cintorínska ulica č. 202/12, 076 62 Parchovany, v podiele 1/1. Kúpna cena je stanovená na sumu 144,00 € za predmet prevodu, pričom kupujúci je povinný zaplatiť správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.