Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - oboznámenie o pokračovaní konania vo veci zmeny hraníc PR Ondava Moravany

Dátum: 07.11.2022
Počet videní: 289

Vyvesené: 7.11.2022

Dátum zvesenia: 23.11.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Verejná vyhláška
             - oboznámenie o pokračovaní konania vo veci zmeny hraníc PR Ondava Moravany

 

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle §§ 71 a 74 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o poľovníctve ), v zmysle § 33 ods. 2 a § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len správny poriadok ) upovedomuje účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o pokračovaní v konaní vo veci žiadosti o zmenu hraníc poľovného revíru ( PR ) Ondava Moravany, a o možnosti pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Jedná sa o konanie vo veci žiadosti o zmenu hraníc PR Ondava Moravany, ktoré tunajší úrad rozhodnutím č. OU-MIPLO-2019/008438/5 zo dňa 1.10.2019 prerušil v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku vzhľadom na prebiehajúce žaloby na Okresnom súde Košice II. a Krajskom súde Košice týkajúce sa poľovného revíru PR Ondava Moravany. Vzhľadom na to, že pominuli dôvody na prerušenie konania, nakoľko žaloby súvisiace s konaním o zmene hraníc PR Ondava Moravany boli právoplatne ukončené, bude tunajší úrad pokračovať v konaní v zmysle § 29 ods. 4 správneho poriadku o zmene hraníc PR Ondava Moravany na základe žiadosti splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov resp. splnomocnených zástupcov dotknutých poľovných pozemkov v PR Ondava Moravany, a v predmetnej veci bude konať o zmene hraníc PR Ondava Moravany.

Zároveň určujeme, že účastníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť do 3 dní od doručenia tohto oznámenia u konajúceho správneho orgánu, s možnosťou pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní je viac ako 20 účastníkov konania, toto oznámenie sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve doručuje verejnou vyhláškou ( § 26 správneho poriadku). Účastníci konania sú vlastníci poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír Ondava Moravany v katastrálnych územiach Moravany, Rakovec nad Ondavou, Tušice, Tušická Nová Ves, Suché, Lesné, Nižný Hrušov, Pozdišovce, Trhovište, Dvorianky, Horovce a Parchovany.

JUDr. Monika Sabovčíková

Príloha (1.25 MB)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.