Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Ondava Moravany

Dátum: 12.12.2022
Počet videní: 444

Vyvesené: 12.12.2022

Dátum zvesenia: 28.12.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor

Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce


Rozhodnutie

o zmene hraníc pol'ovného revíru Ondava Moravany

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako vecne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve ), na základe žiadosti Ing. Michala Štefančíka, Timravy 5, Michalovce, Michala Tušima, Lesné 58, Ing. Jaroslava Jevčáka, Petrovce nad Laborcom 119, ako splnomocnencov vlastníkov dotknutých poľovných  pozemkov zvolených na zhromaždení vlastníkov dňa 25.4.2019, a Ing. Dušana Krnáča, J. Švermu 5, Michalovce a Ing. Štefana Tokára, Tyršová 55, Sobrance ako splnomocnených zástupcov vlastníkov spoločného poľovného revíru Ondava Moravany zvolených na zhromaždeni dňa 9.8.2019 v zmysle § 5 zákona o poľovníctve, o zmenu hraníc spoločného poľovného reviru (PR) Ondava Moravany, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ) rozhodol takto :

Výrok mení

podľa §§ 9 a 10 zákona o poľovníctve, poľovný revír Ondava Moravany uznaný rozhodnutím Lesného úradu Michalovce č. 466/1994-Št zo dňa 12.9.1994, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.1994, rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach, odboru pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva č. 97/01105-ST zo dňa 17.11.1997 a rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach, odboru pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva č. 97/001295-ST zo dňa 24.11.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.1998 nasledovne :

Z poľovného revíru ONDAVA Moravany sa odčleňujú pozemky v katastrálnom území

Katastrálne územie Poľnohos.. pozemky
(v ha) Lesné
pozemky
Vodná plocha
Vinice-záhrady
Ostatná plocha Zastavaná plocha Výmera spolu
(v ha)
Lesné 24, 7415 77, 1551 0, 9788 0, 6659 103, 5413
Suché 4, 2125 36, 4664 40, 6789
Pozdišovce 70, 4951
Moravany 886, 7935 68, 5862 17, 7934 78, 7362 1051, 9093
Rakovec nad Ondavou 12, 3267 62, 2785 0, 9109 75, 5161
Horovce 722, 7688 0, 1108 22, 3764 60, 5863 805, 8423
Tušice 448, 0778 17, 0523 21, 9661 487, 0962
Tušická Nová Ves 342, 1256 13, 2982 3, 9608 359, 3846
Trhovište 84, 1621 2, 2453 1, 2877 87, 6951
Kat. územie Poľ. pozemky Lesné pozemky Vodná plocha Vinice, záhrady Ostatná plocha Zastavaná
plocha Výmera spolu (ha)
Nižný Hrušov 0, 1549 15, 5122 0, 0970 15, 7641
Božčice 35, 5390 2, 1174 2, 3275 39, 9839
Dvorianky 73, 8262 1, 0841 0, 9170 75, 8273

SPOLU 2634, 5737 331, 0585 77, 8568 170, 0903 3213, 7342

Celková výmera odčlenených poľovných pozemkov je 3213, 7342 ha.

Nová výmera poľovného revíru ONDAVA MORAVANY po odčlenení je nasledovná:

Orná pôda a TTP : 1102, 4722 ha
Lesné pozemky : 164, 3567 ha
Vodná plocha : 26, 6784 ha
Ostatná plocha : 56, 5227 ha

Celková výmera revíru po odčlenení je 1350, 0300 ha

Hranica PR Ondava Moravany sa v zmenenej časti mení nasledovne:

Severná hranica: od východiskového bodu ( nezmenený ) smerom na východ pokračuje potokom po Rakovskej debre ( hranica katastrálneho územia Rakovec nad Ondavou ) až po juhovýchodný okraj dielca 3565 (staré označenie 565 ). Tu pokračuje hranica PR Ondava Moravany JV smerom hranicou katastrálnych území Rakovec nad Ondavou a Lesné pod južným okrajom dielcov 566, 568 a 569 až na severovýchodný okraj dielca 570 A.

Východná hranica: Odtiaľ pokračuje južným smerom po lesnej zemnej ceste ( hranica katastrálnych území Rakovec nad Ondavou a Suché východným okrajom dielcov 570 A, cez dielce 573 a 574 a západným okrajom dielcov 575, 581, 587, 588B, až po juhozápadný okraj dielca 588 A.

Južná hranica: od JZ okraja dielca 588 A pokračuje juhozápadným smerom južným okrajom dielcov 656, 650 A , 651 až po juhozápadný okraj dielca 651.Tu sa lomí a pokračuje severným smerom po západnom okraji dielca 651 až po juhovýchodný okraj dielca 652 B. Tu sa lomí a pokračuje západným smerom po poľnej ceste von z lesa k stožiaru vysokého napätia, kde sa lomí a pokračuje severným smerom až na spevnenú poľnú cestu, ktorá tvorí zároveň katastrálnu hranicu medzi kat. územiami Moravany a Rakovec nad Ondavou. Tu sa lomí a pokračuje smerom na západ poľnou cestou ( hranica k.ú. Rakovec nad Ondavou a Moravany ) až na štátnu cestu Moravany – Rakovec nad Ondavou II/554. Po tejto ceste pokračuje severným smerom až k obci Rakovec nad Ondavou po kanál Batovec, kde sa lomí a pokračuje juhozápadným a západným smerom kanálom Batovec až po sútok s riekou Ondava.

Západna hranica: Severným smerom pokračuje proti prúdu rieky Ondava až na úroveň topoľovej aleje ( hranica E-KN parciel číslo 1-2145/93 a 1-2415/96 k.ú. Rakovec nad Ondavou ). Tu sa stáča smerom na východ a pokračuje hranicou uvedených parciel na staré koryto rieky Ondava kde sa stáča a pokračuje po starom koryte na topoľovú alej. Po topoľovej aleji pokračuje severovýchodným smerom až k mostíku na melioračnom kanále po ktorom pokračuje SV smerom až po most na št. ceste Trhovište – N. Hrabovec pod osadou Ričijov (východiskový bod - okresná a krajská hranica ).

Rozhodnutie-o-zmene-hranic-polovneho-reviru-Ondava-Moravany.pdf (295.59 kB)

Priloha-c.1-Mapa-polovneho-reviru-Ondava-Moravany-a-odclenenych-pozemkov.pdf(767.22 kB)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.