Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce

Dátum: 23.12.2022
Počet videní: 413

Vyvesené: 23.12.2022

Dátum zvesenia: 9.1.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Okresný úrad Michalovce
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce


Verejná vyhláška
Oznámenie

rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-MI-OSZP-2022/015517-005 zo dňa 21.12.2022

verejnou vyhláškou

v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, ktorým sa povoľuje užívanie časti vodnej stavby: „Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou“, časť stavby: Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou“ v rozsahu: Potrubie vodovodné HDPE 100 o dĺžke 547,5 m.

Na základe žiadosti: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO 36 570460 o povolenie užívania vodnej stavby: SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia“ realizované v rámci stavby: „Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou“, časť stavby: Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou“ v rozsahu: Potrubie vodovodné HDPE 100 o dĺžke 547,5 m. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy túto žiadosť preskúmal a na základe výsledku vykonaného ústneho jednania a miestneho šetrenia vydal kolaudačné rozhodnutie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou“, časť stavby: Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou“ v rozsahu: Potrubie vodovodné HDPE 100 o dĺžke 547,5 m na parcelách: reg. „C“ č. 215/1, 215/2 ,232, 233, 208, 207, 240 ,244, 242/1, 278 , 279, 246, 273/1, 248/1 k. ú. Božice. pod č. OU-MI-OSZP-2022/015517-005 dňa 21.12.2022. 

Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na OcÚ Parchovany, Rakovec nad Ondavou a OÚ Michalovce, OSZP. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na OcÚ Parchovany a Rakovec nad Ondavou a OÚ Michalovce, OSZP a na CUET.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Príloha (67.26 kB)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.