Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 19.zasadanie OZ - zmena termínu

Dátum: 25.01.2022
Počet videní: 305
Nakoľko OZ nebolo uznášaniaschopné, rokovanie sa preložilo na 10.2.2022.

Vyvesené: 25.1.2022

Dátum zvesenia: 10.2.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin


OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

Č.j.  029/2022                                                                                     Parchovany, 24.1.2022

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 19. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční v malej sále KD v Parchovanoch

 

dňa 10.2.2022   o 17.00 hod.

 

s týmto  p r o g r a m o m:

 

 1. Otvorenie.

 2. Kontrola uznesení.

 3. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena s VVS a.s. .

 4. Schválenie predloženia žiadosti o NFP ku projektu „Podpora dobudovania základnej     technickej infraštruktúry v obci Parchovany“ (chodník na ulici Hlavnej a komunikácia na ulici Majerskej).

 5. Schválenie podania žiadosti o preklenovací úver na financovanie spoluúčasti ku projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti VP Parchovany“ (chodníky na ulici Staničnej).

 6. Schválenie navýšenia rozpočtu o 10% na výstavbu nového cintorína.

 7. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku č. 2 ku VZN č. 1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Parchovany.

 8. Schválenie vykupovania ornej pôdy v k.ú. Parchovany a k.ú. Božčice od občanov.

 9. Schválenie zapojenia sa do výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov  predloženia žiadosti o NFP na nákup zberového vozidla na zvoz odpadu zo zberného dvora.

10. Interpelácie poslancov.

11. Rôzne.

12. Záver.

 

      Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná. 

JUDr. Juraj Guzej,  v.r. 
starosta obce

 

Upozornenie:  

Pri vstupe do budovy je potrebné dodržať aktuálne opatrenia v súvislosti s ochranou proti ochoreniu covid-19:

  • vstup do priestorov iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
  • dezinfekcia rúk,
  • dodržiavanie odstupov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.