Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 20.zasadanie OZ

Dátum: 13.06.2022
Počet videní: 452

Vyvesené: 13.6.2022

Dátum zvesenia: 29.6.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

Č.j.  233/2022                                                                                     Parchovany, 09.06.2022

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 20. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch

 

dňa 17.6.2022   o 17.00 hod.

s týmto  p r o g r a m o m:

 

   1. Otvorenie.

   2. Kontrola uznesení.

   3. Interpelácie poslancov.

   4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce ku návrhu záverečného účtu obce
       Parchovany za rok 2021.

   5. Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2021.

   6. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 1, 2 a 3/2022.

   7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022.

   8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022.

   9. Schválenie zriaďovacej listiny pre Materskú školu na ulici Poľnej.

 10. Schválenie dodatku č. 1 ku VZN č. 8 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
        a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 11. Schválenie výšky poplatku za kompostéry.

 12. Schválenie prevodu majetku obce hodného osobitného zreteľa.

 13. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného zreteľa.

 14. Schválenie zámeru prenájmu majetku obce hodného osobitného zreteľa

 15. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku č. 2 ku VZN
        č.1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN Obce
        Parchovany.

 16. Schválenie nákupu nového vybavenia do školskej jedálne.

 17. Schválenie finančného príspevku v čase náhlej núdze.

 18. Schválenie dofinancovania stravného pre ZŠ Parchovany.

 19. Schválenie navýšenia rozpočtu pre ZŠ Parchovany.

 20. Rôzne.

 21. Záver.

 

      Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná  a bezpodmienečne nutná.

 

JUDr. Juraj Guzej, v.r.
starosta obce

Príloha

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.