Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 2.zasadanie OZ

Dátum: 17.01.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 577
Pozvánka - 2.zasadanie OZ

Pozvánka na 2.zasadanie OZ

Vyvesené: 17.1.2023

Dátum zvesenia: 2.2.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin


Erb
OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

 

Č.j. 019/2023                                                                            V Parchovanoch 17.1.2023

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a nasl. zák. č. 369/1990 Zb.  zvolávam II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch , ktoré sa uskutoční

 

dňa 20.1. 2023 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu.

 

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov.

3. Návrh VZN – .../2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany.

4. Návrh VZN – č. .../2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Parchovany na povinné predprimárne vzdelávanie.

5. Návrh  Zásad poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov obce Parchovany.

6. Rozpočtové opatrenie.

7. Informatívna správa ku kontrole NKÚ -Postup obce Parchovany pri realizácii projektu z názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Parchovany - projekt financovaný formou NFP z OP KŽP.

8. Interpelácia poslancov.

9. Diskusia.

10. Záver.

 

Na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch v roku 2023 pozývam poslancov, kontrolóra obce, vedúcich organizácií v správe obce, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov obce.

 

Mgr. Marián Hazuga
starosta obce