Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh - VZN č.35 - o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Parchovany na povinné predprimárne vzdelávanie

Dátum: 04.01.2023
Počet videní: 760
Návrh - VZN č.35 - o určení spádových materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Parchovany  na povinné predprimárne vzdelávanie

Návrh - VZN č.35

Vyvesené: 4.1.2023

Dátum zvesenia: 20.1.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa:  04.01.2023

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa :

 

N á v r h

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Parchovany

č. 35 

o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Parchovany

na povinné predprimárne vzdelávanie

 

Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

 

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

1.Účelom VZN je určiť spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Parchovany na povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Parchovany.

2.Týmto VZN sa vymedzuje časť územia obce Parchovany pre spádovú materskú školu, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Článok 2 

Základné ustanovenia

  1. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má      trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
  2. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  3. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

 

Článok 3.

Spádové materské školy na území obce

V Obci Parchovany sú určené tieto spádové materské školy s priradenými ulicami:

a.  Materskej školy, so sídlom: Hlavná, 462, 07662  Parchovany
Nová, Lesná, Družstevná, Hlavná, Lipová, Rybníková, Brezová, Farská, Cintorínska, Staničná, Mlynská, Krížna, Dlhá, Gaštanová, Športová, Lúčna, Majerská

 

b.  Materskej školy, so sídlom: Poľná 561, 07662 Parchovany
Poľná

 

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

1.V prípade vyradenia niektorej z materských škôl zo siete a jej následného zrušenia, obec Parchovany určí spádovú materskú školu, v ktorej budú deti zrušenej materskej školy plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Parchovany č. 35/2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Parchovany bolo schválené uznesením obecného  zastupiteľstva č. ............./2023, dňa ...................2023 a nadobúda účinnosť dňom ............. 2023.

 

V Parchovanoch, ..............................

Mgr. Marián Hazuga,
Starosta obce

 

Príloha č.1 (35.5 kB)

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.