Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch

Dátum: 14.07.2014
Počet videní: 283

Vyvesené: 14.7.2014

Dátum zvesenia: 11.8.2014

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Obec   P A R C H O V A N Y

Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

 

Obec Parchovany, zast. Ing. Jánom Hvozdíkom, starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy v Parchovanoch

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

-splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b) zák. NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou  MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-najmenej päť rokov praxe,

-spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-bezúhonnosť,

-riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

-znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-prihláška do výberového konania,

-overené kópie dokladov o vzdelaní,

-doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

-profesijný životopis,

-písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy,

-výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

-písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového  

      konania podľa zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších

      predpisov.

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 6.8.2014

do 14.000 hod., na adresu: Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa MŠ – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky oznámi Rada školy v zákonom stanovenej lehote (najmenej 7 dní pred jeho konaním).

 

V Parchovanoch, 10.7.2014

 

 

                                                                                    Ing. Ján Hvozdík,

                                                                                        starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.