Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 07.02.2017
Počet videní: 272

Vyvesené: 7.2.2017

Dátum zvesenia: 23.2.2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 
   Obec Parchovany, na základe súhlasu a schválenia verejnej súťaže na výber kupujúceho nehnuteľnosti materskej školy č.s. 455 vrátene pozemku parc. č. 13/1, katastrálne územie Parchovany s príslušenstvom a pozemkami parc. č. 13/1, 13/3, 14/2 a 15/4 , Obecným zastupiteľstvom v Parchovanoch, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch dňa 15.12.2016, číslo uznesenia 129 zverejňuje nasledovné
 
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
 
Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže:

Obec Parchovany, Obecný úrad Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, IČO: 00 331 813 v zastúpení: JUDr. Juraj Guzej, starosta obce, pre túto súťaž aj ako kontaktná osoba, tel. kontakt: +421 56 6797101/
 Mobil: 0911 544 181 e-mail: ocu@parchovany.sk; starosta@parchovany.sk

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
 
o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.
 
Lehota na predloženie návrhu:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Parchovany a dňom uverejnenia na webovej stránke obce Parchovany.
 
7.2.2017 od 16:00 do  23.02.2017  14:00 hod.

Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností a pozemkov v kat. území: Parchovany, ktoré sú evidované Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom ako:

Pozemky :
- parc. č. 13/1 - zastavaná plocha o výmere 759 m2
- parc. č. 13/3 - zastavaná plocha o výmere 258 m2
- parc. č. 14/2 - záhrada o výmere. . . . . . . 502 m2
- parc. č. 15/4 - záhrada o výmere . . . . . . . 99 m2
 
Stavby :
- stavba na parc. č. 13/1 evidovaná na LV 1051- Materská škola č.s. 455,

Spolu v celku o výmere: 1.618 m2.

Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností s príslušenstvom t.j. predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku spolu s príslušenstvom.
Všeobecná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže vrátane príslušenstva bola určená uznesením obecného zastupiteľstva Obce Parchovany, ako cena nehnuteľnosti a pôdy osobitného zreteľa na cenu obvyklú pri predaji nehnuteľnosti v tejto obci a lokalite čo predstavuje cenu podľa znaleckého posudku zaokrúhlene: 10.900,00 EUR.

Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom nesmie byť nižšia ako 12.000,– EUR.
 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.