Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Parchovanoch

Dátum: 26.10.2017
Počet videní: 486
OBEC PARCHOVANY podľa ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Parchovanoch.

Vyvesené: 26.10.2017

Dátum zvesenia: 16.11.2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

  OBEC  PARCHOVANY

podľa ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové  konanie  na obsadenie  funkcie 

riaditeľa   ZŠ v Parchovanoch

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľ školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vzdelanie v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh školy podľa vyhlášky Ministerstva

   školstva SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  

  kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

  zamestnancov v znení neskorších predpisov

- vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej náhradnej formy podľa § 61 ods. 7

    zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.

- osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.

  317/2009 Z. z.

- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods.1 písm. d) zák. č. 317/2009 Z. z., spôsobilosť

  používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná prihláška do výberového konania

- overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy

- štruktúrovaný profesijný  životopis

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického zamestnanca

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového

  konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení  

  neskorších predpisov

 

Prihlášku a potrebné doklady doručte do 15.novembra 2017 do 15:00 hod.

na adresu: Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

v zalepenej obálke s uvedením adresy a odosielateľa a označenej heslom: „VK- ZŠ- NEOTVÁRAŤ“.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

V Parchovanoch,  25.10.2017                                        

                                                                                                 JUDr. Juraj Guzej, v.r.

                                                                                                     starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.