Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam o vyhlásení výberového konania - ZRUŠENÉ

Dátum: 30.09.2022
Počet videní: 357

Vyvesené: 30.9.2022

Dátum zvesenia: 16.10.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Oznam o vyhlásení výberového konania

 

Obecný úrad Parchovany, Hlavná ulica 470/22, 076 62  Parchovany

vyhlasuje výberové konanie na

 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

ktoré sa uskutoční dňa  10.11.2022 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky

Obecného úradu v Parchovanoch.

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP II.- NEOTVÁRAŤ“. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je : 2.11.2022 do 15.00 hod. .

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Predpokladaná hrubá mzda je

Pracovná pozícia TSP      960,00 €

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • podpísaný životopis (CV) vo formáte Europass,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné),
 • originál alebo kópiu výpisu z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) preukazujúci bezúhonnosť uchádzača resp. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré najneskôr pri nástupe do zamestnania nahradí výpisom z registra trestov,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné).

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z. .
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak  k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca
 4. ukončené stredoškolské vzdelávanie a súčasne štúdium na vysokej škole (týka sa len užívateľov, ktorí majú registrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie).

 

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom  bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

 

Ďalšie vzdelávanie sa realizovalo  prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • účasťou na akreditovaných kurzoch,
 • účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
 • účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
 • lektorská činnosť a publikačná činnosť,
 • účasť na supervíznych programoch.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 3. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom Zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je rómska osada na ulici Poľnej a Majerskej v obci Parchovany  a kancelária TSP v priestoroch Domu služieb v Parchovanoch.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je:  10.10.2022.

Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka zahŕňa najmä:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny, 
 • odborné posudzovanie životnej situácie človeka v kontexte jeho sociálnych vzťahov,
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby,
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
 • vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, ,  pomoc pri riešení osobných záležitostí;
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
 • individuálny a skupinový poradenský proces,
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a riešení osobných záležitostí,  
 • riešenie prípadu – tzv. case management vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických,  zdravotných a iných služieb v záujme klienta,
 • krízová intervencia,
 • sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti,
 • orientácia v aktuálne platnej legislatíve,
 • facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management,
 • koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami,
 • evidencia priamej prípadovej práce,
 • zber dát v lokalite v spolupráci s RK.
 • administratívne spracovanie výkonu svojej práce (vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka) a
 • ďalšie podľa pokynov nadriadeného a usmernenia RK.

 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete ..................... (uviesť názov obce/mesta/MVO) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené
v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

                                                                                                        JUDr. Juraj Guzej,

                                                                                                           starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.