Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na miesto účtovník/účtovníčka / ekonóm/ekonómka obce.

Dátum: 29.12.2022
Počet videní: 807
Výberové konanie na miesto účtovník/účtovníčka / ekonóm/ekonómka obce.

Výberové konanie

Vyvesené: 29.12.2022

Dátum zvesenia: 14.1.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

ErbObecný úrad Parchovany, Hlavná ulica 470/22, 076 62  Parchovany

vyhlasuje výberové konanie na miesto
účtovník/účtovníčka / ekonóm/ekonómka obce

Miesto práce: Obecný úrad Parchovany

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva / plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky: V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem toho môže byť pracovníkovi, podľa kvality odvedenej práce, priznaný aj osobný príplatok.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa (ekonomický odbor,
znalosť podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu),
- prax v obore minimálne 2 roky,
- počítačové znalosti na úrovni pokročilý (Microsoft Word, Excel),
- znalosti zákonov:
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Zákon č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobitné predpoklady a iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť.

Okruhy náplne práce, právomoci a zodpovednosti:
Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov. Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. o sústave podvojného účtovníctva podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy a Postupov účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31), - špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení), - evidovanie a účtovanie dodávateľských faktúr, - účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení, konsolidácie, - inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku, dokladová inventarizácia, - správa informačného systému územnej samosprávy RIS-SAM, - komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočtovými organizáciami, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom.


 • zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou,
 • zabezpečuje bezhotovostný platobný styk v peňažných ústavoch a sleduje stav účtov,
 • vypracúva v spolupráci s orgánmi obce návrhy viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
 • priebežne sleduje plnenie rozpočtu,
 • vypracúva správy o hospodárení obce,
 • vypracúva záverečný účet obce
 • vypracúva účtovnú závierku obce a konsolidovanú účtovnú závierku obce pre zabezpečenie ich overenie audítorom,
 • vykonáva kontrolu úhrad záväzkov obce,
 • vedie podrobnú evidenciu majetku obce,
 • zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce,
 • pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie,
 • zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť materskej školy, školskej jedálne, spoločného obecného úradu, a pod. a kontroluje ich využitie,
 • pripravuje zmluvy o dlhodobom prenájme majetku obce,
 • pripravuje zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a kontroluje ich čerpanie
 • vedie podrobnú evidenciu majetku obce,
 • pripravuje podklady na vykonávanie inventarizácie,
 • eviduje došlé faktúry, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú úhradu a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce,
 • plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce a zadania nadriadeného.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov -originál nie starší ako 3 mesiace – doloží úspešný uchádzač pri
podpise zmluvy.

Termín a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
- najneskôr do 11.01.2023
- poštou alebo osobne na Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany
- obálku označte „ Výberové konanie“ - ekonóm/účtovník

Informácie o výberovom konaní:
- vybraní uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady a iné kritéria budú pozvaní na výberového konanie telefonicky,

výberové konanie sa uskutoční 17.01.2023 o 10.00 hod. .

Stručná charakteristika spoločnosti:
Obec Parchovany je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky.

Adresa spoločnosti:
Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany
www.parchovany.sk

Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Hazuga, starosta obce
Mob.: 0911 583 984
Tel. :   056/6797101

E-mail:
starosta@parchovany.sk
ocu@parchovany.sk


Mgr. Marián Hazuga
Starosta obce
 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.