Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3

SÚBOR
Dátum: 09.06.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 497
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3

Rozhodnutie

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti

 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o posudzovaní vplyvov navrhovanej zmeny činnosti Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov, navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192 takto rozhodol:


Navrhovaná zmena činnosti: „Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov", navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192, umiestnená v Košickom kraji, v okrese Trebišov, na pozemku parcelné číslo 1546/1 v katastrálnom území Parchovany a pozemku parc.č. 268/2 v katastrálnom území Kravany, 

sa nebude posudzovať

 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov. Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Všade, kde je to možné uprednostniť zhodnocovanie odpadov pred ich uložením na skládku.
2. Počas manipulácie s nebezpečnými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu vody v rámci stavby vykonať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu akosti podzemných a povrchových vôd a úniku nebezpečných látok do prostredia spojeného s vodou.
3. Počas realizácie likvidácie vrtov vykonávať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
4. Stroje a zariadenia využívané pri zmene činnosti musia byť v dobrom technickom stave.
5. Vykonávanie likvidácie vrtov bude zrealizované v termíne po 31.08. (t. j. po období hniezdenia vtáctva).
6. V prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že výrub drevín bude podliehať súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zabezpečiť náhradnú výsadbu, ktorú určí príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v súhlase na výrub drevín.
8. Zmenou činnosti nesmú byť dotknuté zakázané činnosť i vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.
9. V priebehu realizácie prác minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií.
10. Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri zmene navrhovanej činnosti.
11. Po odstránení vrtov vykonať technickú a biologickú rekultiváciu dotknutých pozemkov s vrátením pôvodného produkčného potenciálu a obnovenia pôvodnej úrodnosti pôdy.
12. Z hľadiska ochrany PP je potrebné postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trebišov, pozemkový a lesný odbor OU-TV-PLO-2020/013747-002 zo dňa 09.12.2020 a OU-TV-PLO-2020/013749-002 zo dňa 09.12.2020 a schváleného projektu spätnej rekultivácie dočasne odňatej PP (vrt Višňov 1) a (sonda Kravany 3) a v zmysle ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Prevádzkovateľ alebo používateľ zdroja hluku, vibrácií je podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom, vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m) cit. zákona.
13. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu zdravotného stavu, k narušeniu pohody a kvality života obyvateľstva dotknutého územia.
14. Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej zmeny činnosť i na životné prostredie uvedené v Oznámení o zmene činnnosti.


Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ zapracuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania.


Informácia pre povoľujúci orgán: Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, I ČO: 31820174 má v súlade s ustanoveniami § 24, ods. 2 zákona o posudzovaní postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej zmene činnosti.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Višňov Kravany Veľkosť: 6.98 MB Formát: pdf Dátum: 26.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.