Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania poverenie v PR Ondava Moravany

SÚBOR
Dátum: 27.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 226
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania poverenie v PR Ondava Moravany

Vyhláška

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania poverenie
v PR Ondava Moravany

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len zákon o poľovníctve) v uznanom poľovnom revíri Ondava Moravany.

 

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor (ďalej len správny orgán) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 74 ods. 1 písm. c) zákona č . 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") v spojitosti s § 2 a § 9 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 18, ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), upovedomuje účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve v uznanom poľovnom revíri Ondava Moravany, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Okresného úradu v Michalovciach , odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č . 97/01105 zo dňa 17.11.1997, rozhodnutím č. 98/01624 zo dňa 13.8.1998 a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2853, 6926/98 a 1696/99-410 zo dňa 2.3.2001.


Zároveň určuje, že účastníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy k začatému konaniu uplatniť do 3 dní od doručenia tohto oznámenia u konajúceho správneho orgánu, s možnosťou pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie ( § 33 ods. 2 a§ 3 ods. 2 správneho poriadku). V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. V zmysle § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve okresný úrad rozhodnutím poverí účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26, ak vznikne počas konania o uznaní revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní je viac ako 20 účastníkov konania, toto oznámenie sa v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve doručuje verejnou vyhláškou ( § 26 správneho poriadku). Účastníci konania sú vlastníci poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír Ondava Moravany v katastrálnych územiach Pozdišovce, Moravany, Trhovište, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves, Dvorianky, Parchovany,
Lesné, Suché a Nižný Hrušov.

 

 

JUDr. Monika Sabovčíková
vedúca odboru poverená zastupovaním

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška PR Ondava Moravany Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 17.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.