Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 334/2017

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Parchovany

OBEC   Parchovany,  Hlavná  470, 076 62  Parchovany, SR, IČO: 00331813


Vec:  Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Parchovany.

1.  Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, IČO: 00331813, týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Parchovany č. 158 zo dňa 09.06.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.
 

2. Predmetom zámeru priameho predaja sú nehnuteľnosti, pozemok CKN, parc. č.: 1097/2, ostatné plochy o výmere 11265 m2 a pozemok CKN, parc. č.: 1097/3, ostatné plochy o výmere 10112 m2, KÚ Parchovany, zapísané na LV č.: 1051.

3. Všeobecná hodnota nehnuteľností, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo: 68/2017 zo dňa  07.06.2017 vo výške 20.300,00 EUR za celok.

4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 28.06.2017 do 12.00 hodiny.

5. Cenovú ponuku záujemca predkladá osobne v podateľni Obecného úradu v Parchovanoch, resp. poštou na adresu: Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Parchovanoch do 28.06.2017 do 12.00 hodiny.

6. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – pozemok 1097/2 a 1097/3 – Neotvárať!“.

Vyvesené: 12. 6. 2017

Dátum zvesenia: 29. 6. 2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť