Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

Obec   Parchovany

Stavebný úrad

Hlavná 470, 076 62 Parchovany

Podľa rozeľovníka

 

Vaša značka:                Naša značka:                     Vybavuje/Linka                    Parchovany

4801/ŠŠ/2018                261/142/2018                      Hrinda/056-6783005                  16.5.2018

17.4.2018                                                                    +421(0)905 250 177

Verejná vahláška
 

O z n á m e n i e
o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

    

TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice, IČO 36 171 786 na základe plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO  35 763 469, podala dňa 17.4.2018, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„INS_FTTH_TV_SCVC_03_Parchovany“

na pozemkoch v intraviláne Obce Parchovany v katastrálnom území Parchovany.    

 

Popis trasy:

Uvažuje sa s vybudovaním štyroch pasívnych optických distribučných bodov PODB, rozvádzačových skríň osadených vo voľnom teréne. Prvé PODB sa navrhuje osadiť na ul. Hlavná č. 13 oproti lekárne (PODB:PARO:HLAN:219-13). Navrhovaná trasa výkopov vedie od ústredne Slovak Telekom (TO Parchovany) v zeleni poza Obecný úrad k ul. Hlavná, kdesa plánuje osadiť PODB 1, (PODB:PARO:HLAN:219-13). Navrhovaná trasa vedie aj k budove lekárne a tiež zachádza do ul. Cintorínska. Druhé PODB 2 (PODB:PARO:HLAN:194-5) sa plánuje osadiť na križovatke ulíc Hlavná a Družstevná. Navrhovaná trasa výkopov od PODB 2 (PODB:PARO:HLAN:194-5) križuje miestnu komunikáciu podvŕtaním a zachádza do ulíc Lesná a Nova. Tretie PODB 3 (PODB:PARO:RYBV:142-32) sa plánuje osadiť na križovatke ulíc Brezová a Rybníková v zeleni. Štvrté PODB 4 3 (PODB:PARO:STAA:466-110) sa plánuje osadiť na ulici Mlynská v zeleni.

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Obec Parchovany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1, stavebného zákona miestne šetrenie na deň

 

12.6.2018 (utorok) o  9.00 hod.

 

so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Obce Parchovany.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko aj dotknuté orgány verejnej správy.

Ak dotknutý orgán verejnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorí sa dal zastupovať.          

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom  úrade Obce Parchovany. (Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, TEL. 056-6783005).

 

JUDr. Juraj Guzej 

starosta obce
 

Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené dňa:  16.05.018                                                   Zvesené dňa:

 

Pečiatka a podpis starostu obce: ...................................................................................................

 

Doručí sa:

Obec Parchovany – starosta obce

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť