Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 518/23017/SKD

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestného zisťovania

Mesto Sečovce
Stavebný úrad

Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

 

Verejná vyhláška

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie miestného zisťovania

     Navrhovateľ: Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN, Partizánska 6093/12A, Michalovce, IČO 41 643 984, zastupujúa Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62 Parchovany, podal dňa 14.9.2017 a doplnil dňa 22.11.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,ČOV Parchovany", na pozemkoch parcely číslo v katastrálnom území Parchovany.

     Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu Košice odboru výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 25 Košice č.j. OU-KE-OVBP-2017/038828 zo dňa 18.9.2017 a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods.1, stavebného zákona miestne šetrenie na deň:

15.12.2017 (piatok) o 10:00 hod.

so strenutím pozvaných v zasadacej miestnosti Obecného úradu Parchovany. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihladnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko aj dotknuté orgány verejnej správy.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta Sečovce

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť