Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch

Obec   P A R C H O V A N Y, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Parchovany, zast. JUDr. Jurajom Guzejom, starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy v Parchovanoch

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

-odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-najmenej päť rokov praxe,

-absolvovanie prvej atestácie,

-ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zák. č. 317/2009 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita,

-riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

-zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z.z.,

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-písomná žiadosť o zaradenie do  výberového konania,

-úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,

-doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

-profesijný štruktúrovaný životopis,

-písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy,

-výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

-lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

-písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 29.01.2018 do 12.000 hod., na adresu:
Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany.

Obálku označte heslom:
„Výberové konanie na riaditeľa MŠ – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky oznámi Rada školy v zákonom stanovenej lehote (najmenej 7 dní pred jeho konaním).

 

V Parchovanoch, 05.01.2018

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce,
v. r.

Vyvesené: 5. 1. 2018

Dátum zvesenia: 29. 1. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť