Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah


Voľby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznam07.12.201506.03.2016
Zverejnenie elektronickej adresy
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky18.11.201505.03.2016
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
Výsledky komunálnych volieb 2014:16.11.201415.12.2014
Miestna volebná komisia v Parchovanoch zverejnila tieto výsledky volieb:
VYHlÁSENIE KANDIDATÚRY01.10.201416.11.2014
pre voľby starostu obce v Parchovanoch
15. novembra 2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY01.10.201416.11.2014
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch
15. novembra 2014
OZNÁMENIE12.09.201416.11.2014
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do oránov samosprávy obcí
15. novembra2014
Zverejnenie21.08.201416.11.2014
počtu obyvateľov obce Parchovany podľa §16 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č.346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Výberové konania

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch05.01.201829.01.2018
Oznámenie o vyhlásení výberového konania:Obec Parchovany, zast. JUDr. Jurajom Guzejom, starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy v Parchovanoch
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Parchovanoch26.10.201716.11.2017
OBEC PARCHOVANY podľa ustanovenia § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Parchovanoch.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.512.10.201703.11.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 2.11.2017 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.418.07.201709.08.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.8.2017 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zrušene - Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.329.06.201723.07.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.7.2017 o 13:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zrušene - Oznámenie o vyhlásení výberového konanie06.06.201730.06.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zrušene - Oznámenie o vyhlásení výberového konanie25.05.201716.06.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zápisnica z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.27.02.201715.03.2017
Predmet súťaže: Najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže07.02.201723.02.2017
Verejné obstarávanie na opravu strechy Ocú a KD.27.02.201515.03.2015
Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu obce Parchovany
Výberové konanie na miesto učiteľky v MŠ Parchovany21.01.201506.03.2015
Obec Parchovany oznamuje, že vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky v Materskej škole v Parchovanoch – zastupovanie počas materskej dovolenky
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Parchovanoch14.07.201411.08.2014

Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 zo dňa 05.09.2005 O ZÁVÄZNEJ ČASTI01.02.201817.02.2018
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa dopĺňa a mení VZN 1/2005 zo dňa 05.09.2005 ( ďalej VZN), ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.1 záväznej časti ÚPN obce Parchovany, týkajúca sa k.ú. obce Parchovany formou záväzných regulatívov územného rozvoja obce.
VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce, stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.
Návrh - VZN č. 24 - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM07.11.201723.11.2017
Pre potreby bezpečnostnej politiky v súlade s výnosom MF SR 55/2014 o štandardoch pre ISVS sa za povinnú osobu považuje prevádzkovateľ pracoviska IOM a za ISVS sa považuje IS IOM.
Návrh - VZN č. 19 - o organizácii miestneho referenda25.05.201712.06.2017
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci Parchovany .
Návrh - VZN č. 20 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Parchovany25.05.201712.06.2017
1) Na území obce Parchovany nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2
písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách t.j. :
- hazardné hry v kasíne,
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení
a videohry,
- hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona o hazardných
hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

2) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných
hrách, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred
nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné
nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

3) Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na zamedzenie
negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov obce Parchovany.
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARCHOVANY č. 2/2016 z 20.11.2015 o miestnych daniach25.11.201520.12.2015
N Á V R H
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PARCHOVANY
č. 2/2016 z 20.11.2015
o miestnych daniach
VZN č. 13 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce30.06.201507.08.2015
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce Parchovany.
VZN č. 14 - o udeľovaní: Čestného občianstva obce Parchovany, Ceny obce Parchovany, Ceny starostu obce Parchovany, Odmeny30.06.201507.08.2015
Obec Parchovany pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno obce, zriaďuje tieto verejné vyznamenania a uznania:
1. Čestné občianstvo obce Parchovany
2. Cena obce Parchovany
3. Cena starostu obce Parchovany
4. Odmeny
VZN č. 3 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce PARCHOVANY22.06.201507.08.2015
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami, s drobným stavebným odpadom a elektroodpadom z domácnosti, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, o spôsobe nakladanie s DSO a elektroodpadmi z domácnosti ako aj o miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
VZN č. 824.02.201531.03.2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN č. 924.02.201531.03.2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Parchovanoch
VZN č. 1024.02.201531.03.2015
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany
VZN č. 1124.02.201531.03.2015
o verejnom poriadku
VZN č. 12/201523.02.201531.03.2015
o určení výšky dotácie pre
školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na území obce Parchovany pre rok 2015

Obecné Zastupiteľstvo:

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka - 24.zasadanie OZ13.02.201819.02.2018
Pozvánka - 23.zasadanie OZ13.12.201719.12.2017
Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 22. zasadanie OZ v Parchovanoch sa uskutoční dňa 15.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Pozvánka - 22.zasadanie OZ27.11.201703.12.2017
Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 22. zasadanie OZ v Parchovanoch sa uskutoční dňa 1.12.2017 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Pozvánka - 21.zasadanie OZ26.09.201702.10.2017
Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 20. zasadanie OZ v Parchovanoch sa uskutoční dňa 29.8.2017 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.
Pozvánka - 20.zasadanie OZ17.07.201702.08.2017
Program:
1.Otvorenie
2.Kontrola uznesení
3.Schválenie úveru na zaplatenie projektu k ČOV
4.Schválenie rozpočtových opatrení
5.Schválenie spôsobu a zámeru predaja majetku obce
6.Rôzne
7.Záver
Pozvánka - 19. zasadanie OZ.06.06.201711.06.2017
Pozvánka na 19. zasadanie Obecného zstupiteľstva v Parchovanoch